สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการ เสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้าง โดย อ.วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ สถาปนิกโครงการ กราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563

อ.วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ กราบทูลถวายรายงาน

          โอกาสนี้ทรงเททอง นาก และเงิน หล่อองค์พระประธาน และพระมหาเถระ 3 องค์ ได้แก่ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระมหาเถระผู้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัด และมีคุณูปการต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยนานัปการ โดยรูปหล่อพระมหาเถระทั้ง 3 รูป จะประดิษฐานอยู่ด้านหน้าองค์พระประธานภายในพระวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา ปฏิบัติภาวนา และรำลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลก และทางธรรม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดี เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และประเทศชาติ จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรยอดฉัตรทองคำที่เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีเททองหล่อ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561

รูปหล่อพระมหาเถระทั้ง 3 รูป

พระวิหาร

          สำหรับพระวิหารนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล จากทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนพระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะในยุครัตนโกสินทร์ สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น 506 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ภายในพระวิหาร กว้าง 8.9 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 11.23 เมตร ตกแต่งพื้นที่ภายในด้วยหินอ่อนไวท์คาราร่า ภายในประดิษฐานองค์พระประธานปางมารวิชัย และรูปหล่อสำริดพระมหาเถระ 3 องค์ ส่วนด้านนอกพระวิหารเน้นลวดลายและตกแต่งด้วยงานโลหะทองแดง