จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกล่าสุด ภายในเวลาไม่กี่วัน การกระจายของเชื้อกระจายลามไปหลายจังหวัด และอย่างที่เป็นข่าว คลัสเตอร์ ล่าสุด จากสถานบันเทิง ย่านทองหล่อ โดยมีผู้ที่ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวนมาก 

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะต้องให้ข้อมูล หรือ "ไทม์ไลน์" กับทีมสอบสวน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตรวจสอบว่าเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยง หรือไม่  แต่ยังมีผู้ติดเชื้อบางกลุ่มกลับปกปิด “ไทม์ไลน์” ของตัวเอง

ย้ำอีกครั้ง ปกปิด "ไทม์ไลน์" มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ


อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จงใจปกปิดไม่ให้ข้อมูล หรือ แจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17 ) 

ข้อ 4 เรื่องโทษ ระบุว่า ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ย่อมเป็นความผิดซึ่งอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ย้ำอีกครั้ง ปกปิด "ไทม์ไลน์" มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ