นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร และการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยระบุว่า ในส่วนของเกษตรกร ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดpสามารถไปขออุทธรณ์ ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ดังนี้
สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


โดยเปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 ถึง 5 มิ.ย.2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และหลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.moac.go.th/ โดยเข้าไปที่เมนู การตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร (คลิกที่นี่)

เช็คสิทธิ์เงิน "เยียวยาเกษตรกร" ยื่นอุทธรณ์แล้ว กี่วันถึงรู้ผล ได้เงินไหม?

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับขั้นตอน หลังจากมีการนำข้อมูลอุทธรณ์เข้าระบบแล้ว ถ้าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาค จะตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน นับจากขึ้นทะเบียน หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลภายใน 5 วัน นับจากภูมิภาคดำเนินการ หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา แต่หากไม่สามารถพิจารณาได้ ข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปยัง คณะกรรมการเยียวยาฯ ตรวจสอบข้อมูลภายใน 12 วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา หากไม่อนุมัติ เกษตรกร ก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยา

เช็คสิทธิ์เงิน "เยียวยาเกษตรกร" ยื่นอุทธรณ์แล้ว กี่วันถึงรู้ผล ได้เงินไหม?