บอร์ด ขสมก. อนุมัติจัดทำประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสาร และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563 จำนวนรถ 2,894 คัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 63,920,032.36 บาท (รวมค่าอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม) เริ่มมีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.


อ่านข่าว ยืนยันแผนฟื้นฟู ขสมก. ผู้บริหาร-สหภาพ เข้าใจตรงกัน

 

               มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดทำประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563 กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยให้เริ่มมีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.

 

               นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ขสมก.ได้นำเสนอเรื่อง ขออนุมัติจัดทำประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสาร และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563 จำนวนรถรวมทั้งสิ้น 2,894 คัน กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

               โดย ขสมก.ได้เชิญบริษัทประกันภัย ที่มีส่วนแบ่งการตลาด อยู่ในระดับ 1 - 10 เข้าร่วมการเสนอราคาค่าเบี้ยประกัน พร้อมทั้งเชิญเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาบริษัทประกันภัยมีความโปร่งใส และเป็นธรรม

 

              ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ ขสมก.จัดทำประกันภัย กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 63,920,032.36 บาท (รวมค่าอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม) เริ่มมีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.

 

               โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย อันเกิดจากรถโดยสารของ ขสมก.ตามเงื่อนไข ดังนี้

 

               1. เงื่อนไขความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 อาทิ

               1.1 คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. คนละไม่เกิน 1,000,000 บาท ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท

               1.2 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

               2. เงื่อนไขความคุ้มครองการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อาทิ

               2.1 คุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย คนละไม่เกิน 80,000 บาท

               2.2 คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร คนละไม่เกิน 300,000 บาท

               2.3 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง

               2.3.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท

               2.3.2 รถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท

 

               ทั้งนี้ ขสมก.และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดพิธีลงนามสัญญาประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ ขสมก.