คมชัดลึกออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดฯ

12 ธันวาคม 2562 - 13:05 น.
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ,เว็บไซต์ราชกิจจาฯ,ประกาศแบ่งส่วนราชการ
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 896 ครั้ง

ปลัดวธ. เผย ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 


 


            วันที่ 12 ธ.ค. 2562 - นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเนื้อหาระบุพอสังเขปว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

      อ่านข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

 

          ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๕๗ที่ให้สำนักงานปลัดกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 

             (๑) จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนการปฏิบัติราชการและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 

 

                                            นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

             ((๒) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง (๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง (๕) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการคันคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน


         

       

 

           ((๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม

 

             ((๘) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และประสานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกัน รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม(๙) ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน(๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

 

             ((๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

             (ทั้งนี้ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ ราชการบริหารส่วนกลาง มี(๑) กองกลาง(๒) กองกฎหมาย(๓) กองการต่างประเทศ(๔) กองตรวจราชการ(3)กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม(๖) กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ