21 พฤศจิกายน 2562 นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานศาลเจ้าและงานด้านการปกครองของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563  

 

โดยมีนายจรัญยุกต์ เขียวสด ผู้อำนวยการส่วนการปกครอง สำนักงานปกครองและทะเบียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปกครองและทะเบียน และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 9 เขตราชเทวี

 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานศาลเจ้าและงานด้านการปกครองของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศาลเจ้าและงานด้านการปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน

 

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ และตำแหน่งพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักงานเขต โดยเน้นผู้บรรจุใหม่หรือปรับเปลี่ยนสายงาน และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษลงมา สังกัดสำนักงานปกครองและทะเบียน

 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่มีภารกิจสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กร ที่เป็นเลิศด้านการบริการ โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานลำดับแรกๆ ที่ประชาชนจะเข้ามาติดต่อขอรับการบริการ ซึ่งฝ่ายปกครอง  มีบทบาทและภารกิจสำคัญ 

 

 

กทม.ติวเข้มเสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานศาลเจ้าและงานปกครอง

 

 

ทั้งนี้ได้แก่ งานด้านการปกครองท้องที่ งานสอบสวนรับรองบุคคลในกรณีต่างๆ งานทะเบียนพินัยกรรม มูลนิธิ สมาคม มัสยิด ศาลเจ้า ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทะเบียนพาณิชย์ รวมถึงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งในทุกระดับ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติงาน อันจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

 

การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะได้รับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร แนวทางการปฏิบัติงานด้านการปกครอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ข้อมูลปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการปกครองของสำนักงานเขตในโอกาสต่อไป