ข่าว

"กรมชลฯ"น้อมนำพระราชกระแสติดตาม 116 โครงการแหล่งน้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อธิบดีกรมชลฯ"น้อมนำพระราชกระแสในหลวงร.10 ทรงเร่งรัดติดตาม สืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาบริหารจัดการน้ำ ทรงมีพระราชดำริจัดทำแหล่งน้ำแล้ว 116 โครงการทั่วประเทศ

 

 

22 พฤษภาคม 2562 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานน้อมนำพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัด  

 

 

รวมทั้งแก้ปัญหาการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร มาขับเคลื่อนผลักดันโครงการฯ รวมทั้งน้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้บริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยกำหนดให้เป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ภายใต้กรอบแนวคิด “RID No.1”

 

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานได้ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ที่รัฐบาลกำหนดให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการสำคัญ เร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการ


พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นโครงการแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2534 ครั้งเมื่อยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ พระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรในพื้นที่นั้นๆ เรื่อยมา  

 

นายทองเปลว กล่าวว่า จากนั้นในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรในพื้นที่นั้นๆ เรื่อยมา จนเสด็จฯขึ้นครองราชสมบัติ ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องพระราชดำริแล้ว 116 โครงการ กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย แบ่งเป็นโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝาย 1 แห่ง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 13 แห่ง โครงการสร้างฝาย 18 แห่ง

 

โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ 31 แห่ง และอื่นๆ เช่น สนับสนุนการจัดการน้ำ สร้างแก้มลิง ขุดลอกแก้มลิง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สร้างระบบประปา 53 โครงการ โดยโครงการอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 โครงการ ภาคใต้ 42 โครงการ ภาคเหนือ 21 โครงการ และภาคกลาง 9 โครงการ


อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2534 ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ต.ยางหัก เป็นโครงการแรก จนถึงปัจจุบันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯของพระองค์ได้อำนวยประโยชน์ สร้างฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้พสกนิกร สร้างความมั่นคง ความสงบสุข และประโยชน์กับสังคมโดยรวมของประเทศอีกด้วย 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ