ข่าว

นายกฯ นำพรรคร่วม แถลงเดินหน้า ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกฯ นำพรรคร่วม แถลงเดินหน้า ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ ส่งสำนักงานกฤษฎีกา ตีความใช้เงิน ธกส. ตั้ง ‘ปานปรีย์’ เกาะติดสถานการณ์เมียนมา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทำงาน และเห็นชอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ทั้งกลุ่มเป้าหมาย แนวทางที่จะร่วมโครงการของประชาชน เงื่อนไขการใช้จ่าย ประเภทสินค้า การลงทะเบียนร้านค้า รวมถึงแหล่งเงินการดำเนินโครงการ ซึ่งทางกระทรวงการคลัง ธกส. และสำนักงบประมาณ จะศึกษาในรายละเอียดต่อไป ส่วนข้อห่วงใยประเด็นอำนาจหน้าที่ของ ธกส. ก็สั่งการว่า หากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆ ให้ส่งเรื่องไปสอบถามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งทุกพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบหลักการในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต

 

คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมแสดงพลังทำความดีของผู้ต้องขังราชทัณฑ์และผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ในลักษณะงานบริการสาธารณะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบหกรอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อชดเชยความเสียหายที่เคยได้กระทำกับคืนสู่สังคม โดยประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ต้องขังดังกล่าวจัดกิจกรรม เช่นการปลูกป่า การเก็บขยะพื้นที่ชายฝั่งทะเล การขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำ เป็นต้น

จากการลงพื้นที่แฟลตดินแดงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยเป็นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีมีรายได้น้อยถึงปานกลางเป็นเรื่องสำคัญ จึงมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติ ตรวจสอบความต้องการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงที่อยู่อาศัย ให้กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ตรวจสอบที่ดินบริเวณริมทางรถไฟและรถไฟฟ้า ที่มีความเหมาะสมกับการสร้างที่อยู่อาศัย ให้กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อไทยหลายมิติทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของประชาชนบริเวณแนวชายแดน ดังนั้นในฐานะประธานสภาสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ บริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา โดยมีรองนายกฯ ปานปรีย์ เป็นประธาน เป็นกลไกติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งให้ความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำเนินนโยบายทางการทูตเชิงรุกที่จำเป็น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ