ข่าว

'วันน้ำโลก' สนทช. ขานรับนโยบาย UN เร่งการเปลี่ยนแปลง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สนทช. ขานรับนโยบาย UN เร่งการเปลี่ยนแปลง เนื่องใน 'วันน้ำโลก' เน้นพัฒนา น้ำดื่ม-น้ำใช้ สะอาดได้มาตรฐานและประหยัด

วันนี้ 22 มีนาคม 2566 เนื่องใน "วันน้ำโลก" ประจำปี 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ และสร้างความร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำและสุขาภิบาล 

ตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ(UN) ที่กำหนดประเด็นสำคัญเนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2566 ว่า "Accelerating Change" หรือ "เร่งการเปลี่ยนแปลง" และรณรงค์ให้ทุกคน "Be the change you want to see in the world." หรือ "ร่วมกันเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณ อยากเห็น ในโลกใบนี้" โดยเริ่มต้นจากตนเอง บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน และชุมชน เพราะน้ำคือสิ่งจำเป็นของทุกชีวิต และ "น้ำเป็นสมบัติของทุกคน"

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า สทนช. มุ่งเน้นเร่งการเปลี่ยนแปลงด้วยความร่วมมือให้ทุกคนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐาน และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย การเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดแนวคิดและส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน จึงมีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนออนไลน์ "เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมบริหารจัดการน้ำ" ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำของ สทนช. ซึ่งจะมีการประชุมออนไลน์ร่วมกับเยาวชนทั่วประเทศครั้งแรกในค่ำวันนี้ เวลา 19.00 น.

สนับสนุนการพัฒนาโมเดลและการขับเคลื่อนของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกิจกรรม Roadshow ร่วมกับสถานศึกษาใน 4 ภูมิภาค พัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการทรัพยากรน้ำ และมุ่งขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนโดยมีเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อน

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช.

นอกจากนี้ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยประมาณเดือนสิงหาคม จะมีการจัดงาน "ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจะมีการเสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิด และการนำเสนอต้นแบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม 


เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า สทนช.ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีกว่า 40 หน่วยงาน บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งสนับสนุนแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การบริการน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม การสร้างความมั่นคงและเพิ่มผลิตภาพของน้ำ การลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติด้านน้ำ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำและคุณภาพน้ำ และการเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน 

'วันน้ำโลก' สนทช. ขานรับนโยบาย UN เร่งการเปลี่ยนแปลง

'วันน้ำโลก' สนทช. ขานรับนโยบาย UN เร่งการเปลี่ยนแปลง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ