ข่าว

ปลดล็อค สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติใช้ข้อบังคับนำเข้า "วัคซีน" สู้โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเอกฉันท์ ประกาศใช้ข้อบังคับ นำเข้าวัคซีนและเวชภัณฑ์สู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 64  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวเกี่ยวกับมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้ายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ เพื่อรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

โดยระบุว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติโดยเอกฉันท์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8 /2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้ประกาศใช้ "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 " ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวในวันนี้แล้ว 

การตราข้อบังคับฉบับดังกล่าว เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจแห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 14(1 ) และ (14 )  ประกอบกับมาตรา 23 (2 ) (4) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในกิจการหรือภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวนมาก ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการแก่สังคมในเรื่องการป้องกัน การแก้ไขปัญหาและการรักษาพยาบาลผู้ได้ที่รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รพ.ธรรมศาสตร์ ชี้แจง ได้รับวัคซีน "Pfizer" ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิดหลักเกณฑ์พิจารณาไม่ใส่ "ท่อช่วยหายใจ" ให้ผู้ป่วย "โควิด-19"

ถามดังๆ "บูสเตอร์" โดส "Pfizer" หายไปไหนเกือบครึ่ง

 

ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถเสนอต่ออธิการบดีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้สามารถจัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์  และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง ทั้งที่ดำเนินการในประเทศกับต่างประเทศได้ 

การดำเนินการต่างๆ ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้กำหนดให้สามารถกระทำได้ จะต้องเป็นไปเพื่อป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มีผลในวันถัดจากวันที่ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และมหาวิทยาลัยจะได้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป  

ปลดล็อค สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติใช้ข้อบังคับนำเข้า \"วัคซีน\" สู้โควิด-19

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ