ข่าว

ตรวจสิทธิ์ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับหลักเกณฑ์ จ่ายเงินผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากความเสียหายฉีดวัคซีนโควิด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ สปสช.ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากวัคซีนโควิด-19 มีสิทธิได้รับเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นจากหน่วยงานของรัฐอื่น ให้ผู้นั้นเป็นอัน"หมดสิทธิ"ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข จ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19  อีกครั้ง   สามารถตรวจสิทธิ์ ถึงการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ได้ 

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อมิให้ได้รับเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นจากหน่วยงานของรัฐซ้ำซ้อน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๓.๒ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ”
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดแนวปฏิบัติการกำหนดเบิกจ่ายค่ารักษากรณีเสี่ยงหรือติด "โควิด-19" สูงสุด 1,700 บาท

"ราชกิจจาฯ" ประกาศแล้ว เสียหายจากฉีดวัคซีนโควิด -19 จ่ายสูงสุด 4 แสน

"สปสช." ยันสิทธิ "บัตรทอง" ครอบคลุมรักษา"โควิด-19"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ข้อ ๙/๑ แห่งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ “ข้อ ๙/๑ ผู้รับบริการซึ่งได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ที่มีสิทธิได้รับเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นจากหน่วยงานของรัฐอื่น ให้ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามประกาศนี้ ”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตรวจสิทธิ์ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับหลักเกณฑ์ จ่ายเงินผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากความเสียหายฉีดวัคซีนโควิด

ข่าวยอดนิยม