วันนี้ (23 มี.ค.2563 ) เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ได้โพสต์ข้อความว่า ..

       ที่ประชุมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และคณะกรรมการศูนย์ Covid-19 มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของชีวิตประชาชนในสถานการณ์ Covid-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เสียหายอย่างหนัก

      โดยพรรคเพื่อไทยได้ขอเสนอให้รัฐบาลเร่งพิจารณา ข้อเสนอ”ยุทธการ 21 วันสยบ COVID” ที่เราได้นำเสนอ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสำคัญที่สุด

    และวันนี้ เราขอเสนอมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวิกฤต COVID-19 จากมาตรการของรัฐบาลให้ปิดสถานประกอบการ คือเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการควบคู่กับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะต้องเร่งช่วยคนตัวเล็ก คือ พนักงาน, ลูกจ้าง, ผู้ใช้แรงงาน จากมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่าง SMEs โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, ร้านค้าปลีกรายเล็ก และอื่น ๆ

      โดยขอเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

    1. มาตรการสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ต้องถูกเลิกจ้าง คนตกงาน ถูกพักงาน

   1.1 สำหรับคนที่ต้องออกจากงาน ตกงาน หรือพักงาน เพราะผลกระทบจาก Covid-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (หากมีงานทำก่อน ก็ยกเลิกการอุดหนุนเบี้ยยังชีพนี้)
      1.2 พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกประเภทให้ประชาชน ทั้งหนี้ผ่อนบ้าน, ผ่อนรถ มอเตอร์ไซค์, ผ่อนรถยนต์, ผ่อนเครื่องมือทำการเกษตร หรือผ่อนเครื่องมือทำมาหากินเช่น คอมพิวเตอร์ (ที่เป็นหนี้มาก่อน ไม่ใช่หนี้ใหม่) เป็นเวลา 6 เดือน ก่อนเป็นเบื้องต้น นับตั้งแต่เดือนมีนาคม
     1.3 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ประชาชนทุกประเภท 
    1.4 สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังต้องถูกกักตัว 14 วัน ต้องจ่ายชดเชยรายได้ให้คนละ 5,000 บาท
   1.5 ช่วยลดค่าน้ำค่าไฟให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน 
   1.6 สำหรับเด็กนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์ และพนักงานที่ต้องทำงานจากบ้าน ให้ใช้ อินเตอร์เน็ตฟรี โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งให้เอกชนช่วยสนับสนุนบางส่วน
   1.7 ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดเก็บค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กอย่างน้อย 3 เดือน โดยลดภาษีให้ผู้ประกอบการที่ช่วยเหลือผู้เช่ารายย่อย

 

        2. มาตรการสำหรับภาคธุรกิจ ต้องเร่งช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก รายกลาง SMEs กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มผู้ผลิต ขนาดเล็กขนาดกลาง ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร รับจัดอีเว้นท์ สปา ฯลฯ ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดย

     2.1 พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือนก่อนในเบื้องต้น นับตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป
     2.2 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธุรกิจเล็ก กลางที่ได้รับผลกระทบ ให้เหลือ 3% พร้อมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้เอกชนพอที่จะยืนอยู่ได้ ในสภาวะเช่นนี้ 
    2.3 ให้soft Loan “สินเชื่อเพื่อต่อชีวิตธุรกิจ”ในอัตราดอกเบี้ย 1% เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ SMEs (โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อ และค้ำประกันเงินกู้ให้ธนาคารพาณิชย์)
    2.4 ให้เงินอุดหนุนนายจ้าง”ไม่ให้เลิกจ้างพนักงาน” โดยช่วยสนับสนุนค่าจ้างพนักงานบางส่วนในอัตตาไม่เกิน 5000 ต่อ/คน ต่อ/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน 
    2.5 ลดราคาน้ำมันตามราคาตลาดโลก โดยเฉพาะให้ยกเลิกการเก็บภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
     2.6 เลื่อนการจ่ายภาษีนิติบุคคลออกไปอีกหกเดือน สำหรับธุรกิจSMEs และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

     3. มาตรการสำหรับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและกำลังมีปัญหาผลกระทบจาก Covid 
   3.1 พักชําระหนี้เกษตรกรทุกชนิด 6 เดือน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีขึ้น อาจขยายเวลา เพิ่มขึ้น
    3.2 เร่งจ่ายชดเชยค่าภัยแล้ง ไร่ละ 2,500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ส่วนเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยให้จ่ายขั้นต่ำ รายละ 25,000 บาท 
     3.3 จัดสรรเงิน SML 500,000-800,000-1,000,000 บาท ให้หมู่บ้านนำไปพัฒนาแหล่งน้ำ ถนน หรือพัฒนาสาธรณูปโภคในหมู่บ้าน โดยให้ใช้แรงงานในพื้นที่เท่านั้น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านและชุมชน