23 มีนาคม 2563  มติที่ประชุมก.ร.เห็นชอบ 5 มาตรการ ให้ข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภาปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 เตรียมให้ทำงานที่บ้าน โดยเป็นดุลยพินิจหัวหน้าส่วนงาน

 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม  

 

โดยบอกว่า ในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภา ก่อนมีมติเห็นชอบ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 คือ ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภาเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด เว้นแต่มีความจำเป็นจะพิจารณาเป็นรายกรณี

 

2.สำหรับบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือสัมผัสใกล้บิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อต้องกักตัว เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 3.ให้ยกเลิกกำหนดการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมต่าง ๆ

 

4.เพิ่มมาตรการในการป้องกันและคัดกรองบุคคลากรในวงงานรัฐสภา ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยหรือผู้ติดตาม ประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สื่อมวลชนประจำรัฐสภา ด้วย และ 5.ให้เฝ้าระวังการเเพร่กระจายของเชื้อโรค โดยให้ทำความสะอาดสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ และให้บุคลากรในสำนักงานป้องกันตนเอง โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อ

 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวถึงมาตรการทำงานที่บ้าน หรือ work from home ของ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง ในวงงานรัฐสภา ว่า ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าแต่ละส่วนงาน โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเดิม ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกับประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี