ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) วันที่ 17 ม.ค. 2563 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2563 มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องเพิ่มเติมให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร กับพวก จำนวน 389 รายการ มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 2,930,715 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน โดยคดีดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานกฎหมายฟอกเงิน ที่ผ่านมา ปปง. ได้สืบสวนขยายผลมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 15 ครั้ง รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 16,170 ล้านบาท

 

 

 

              นอกจากนี้ ยังมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องเพิ่มเติมให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีแชร์คอร์สสัมมนา บริษัทเดอะซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัท อินโนวิชั่นโฮลดิ้ง จำกัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก กับพวก จำนวน 2 รายการ มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 44 ล้านบาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้ที่ผ่านมา ปปง.ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 3 ครั้ง รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 63 ล้านบาท