18 พฤศจิกายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) หลายคณะ พ.ศ. 2562  

 

 

โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ ลงนามในประกาศดังกล่าว มีสาระสำคัญ อาทิ ให้กมธ.ทุกคณะรายงานต่อประธานสภาฯ ต่อประเด็นการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือการตั้งเรื่องศึกษาเรื่องใด รวมถึงการเชิญบุคคลใด หน่วยงานใด เข้าร่วมพิจารณาในการประชุมกมธ.​ฯ ต้องแจ้งต่อประธานสภาฯ พิจารณาตรวจสอบ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ให้อำนาจประธานสภาฯ พิจารณาเรียกกมธ. หารือร่วมกันหากพบว่าการกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ร่วมกันดำเนินการ ให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องนั้นไว้เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ไม่อาจยุติการดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ กมธ.ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจไปพลางก่อนได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ

 

ประกาศดังกล่าวยังระบุด้วยว่า หากเป็นการทำงานของทุกคณะร่วมกันต่อการทำกิจการ สอบหาข้อเท็จจริง โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันของประธานกมธ.ฯ หากไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ประธานสภาฯ เป็นผู้กำหนด ขณะที่การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ที่กมธ.คณะใดคณะหนึ่งเป็นหลักในการทำงานให้กมธ.ฯที่เกี่ยวจข้องส่งตัวแทนในกมธ.ฯ ตามจำนวนที่ประชุมกำหนด เพื่อร่วมดำเนินการต่อไป ส่วนกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบให้ ประธานสภาฯ เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของประธานสภาฯ ถือเป็นเด็ดขาด  ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน เป็นต้นไป  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการออกประกาศของประธานสภาฯ ดังกล่าวไม่เคยมีปรากฎมาก่อนตั้งแต่การมีของสภาผู้แทนราษฎร และการให้มีกมธ.ฯ​ในการทำงานเพื่อพิจารณา ตรวจสอบหรือหามาตรการป้องกันในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้การออกประกาศดังกล่าวของนายชวน ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาจากข้อถกเถียงของการใช้อำนาจของคณะกมธ.ฯ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาฯ ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธานกมธ.ฯหรือไม่