วันนี้ 24 มีนาคม 2563  นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  ออกคำสั่งปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19   โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว จำนวน 18 ประเภท  ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 14 เมษายน 2563    ได้แก่

 

 

สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา  ห้างสรรพสินค้าและห้างร้านที่มีร้านค้าย่อย  ยกเว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำนักงาน ธนาคาร    ส่วนร้านอาหารร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดจำหน่ายเฉพาะเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น หรือจัดให้มีการนั่งเพื่อรับประทาน  จะต้องแยกเป็นสัดส่วนมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร  นอกจากนี้ยังปิดสถานบริการ ร้านสปา ร้านนวด ร้านสัก สถานที่ออกกำลังกาย ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต โรงมหรสพ ศูนย์พระเครื่อง สนามกอล์ฟ  โต๊ะสนุกเกอร์ สนามมวย สนามชนไก่  และยังห้ามจัดแสดงสินค้า ประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น

 

 

 

ทั้งนี้ ในท้ายคำสั่งยังระบุว่า เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตร 30 วรรคสอง(1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะมีความผิดตามมาตร 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ     

 

 

 

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท