คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

กอ.รมน.ปราชญ์เพื่อความมั่นคงแก้ปัญหามลพิษทางอากาศpm 2.5ย่อยสลายต่ซัง

21 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:49 น.
กอรมนปราชญ์เพื่อความมั่นคงแก้ปัญหามลพิษทางอากาศpm25ย้อยสลายตอซังจนครปฐม
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 369 ครั้ง

กอ.รมน.ปราชญ์เพื่อความมั่นคงแก้ปัญหามลพิษทางอากาศpm 2.5ย่อยสลายต่ซัง                 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อำเภอบางเลน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาและเพิ่มผลผลิตการเกษตร ม.3  ต.ไป่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม พ.อ.ชิต แดงปรก หน.กลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม  ปราช์เพื่อความมั่นคง จัดกิจกรรม โครงการปราช์ญร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563 และโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 การนําแบบย่อยสลายยตอซังและฟางข้าว ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม แนวทางพระราชดําริ และศาสตร์พระราชา


 

ตามคำสั่งของนายชาญนะ เอี่ยมแสง ประธานคณะทํางาน ด้านความมั่นคงจังหวัดนครปฐมให้กองอํานวยการรักษาความ มั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอําเภอบางเลน องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภรคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อําเภอบางเลน ร่วมกันดําเนินการหาแนวทางในการลด ละ เลิก การเผา วัสดุทางการเกษตรนั้น ซึ่งที่ผ่านมาทางอำเภอเลนได้ ร่วมกันคัดเลือก และพิจารณาเห็นว่าการทำนาแบบย่อยสลายตอ ซัง เป็นทํางเลือกหนึ่ง ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความ ต้องการของชาวนาเพื่อให้กํารดําเนินกํารเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ ณ.บ้าน อ.สมาน รักษาพราห์ณ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงเผยแพร่และขายผลวิธีการทำนาแบบย่อยสลายตอซังเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 และสภาวะโลกร้อนด้วยจุลลินทรีย์ไรโคชูโดโมแนส จนเป็นที่ยอมรับจากชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตดี ปริมาณมาก ดีต่อสุขภาพข้าวหอม หวาน อร่อย จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวระดับจังหวัด


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


 
ประสิทธิผล จึงได้จัดกิจกรรมโครงการในวันนี้ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์  เพื่อจัดให้มีกํารประชุมสัมมนา แสดงความคิดเห็นจากผู้ ที่มีประสบการณ์จริง จรกชาวนาเพื่อระดมความคิดจากส่วนราชการ องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น นักวิชาการ  ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา แผนการแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ กับการประกอบ อาชีพของชาวนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ เกษตรกร อําเภอบํางเลน ที่ สอดคล้องเหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่เกิดจากการ ทํางานแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาและต่อยอด กระบวนการผลิต ผลผลิต และ ผลพลอยได้ จากการทำนา แบบย่อยสลายตอซังและฟํางข้าว ให้ เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ซึ่งมีผู้สนับสนุนกิจกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมใสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโรงงานผลิตวุ้นเส้นไทย เซ็นเตอร์ฟู๊ด โปรดักส์ องค์กํารบริหารส่วนท้องถิ่นอําเภอบํางเลนปรําชญ์เพื่อความมั่นคงและปราชญ์ชาวบ้านรวมทั้งชาวบ้านอําเภอบางเลน  ผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย อําเภอบางเลนมีความตั้งใจและปราถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะ ให้การทำนาแบบย่อยสลายตอซังและฟางข้าว เป็น โครงการนำร่อง ของอําเภออื่น ทั้ง 7 อําเภอ กิจกรรมโครงการขยายผลการทํานําแบบย่อยสลายยตอซังและฟํางข้าวตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตํามแนวพระราชดำริ


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม5 อันดับข่าวฮิต
Recommended