ค่ำวันนี้(14 ก.พ.63)  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสุริยันต์  บุญญานุกูล  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตลาดเพื่อสุขภาพสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายประชารัฐ ในการเปิดตลาดเพื่อดูแลเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อให้มีตลาดเพื่อสุขภาพเป็นศูนย์กลางของพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้เกษตรกรเจ้หน้าที่ของรัฐได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเกษตรปลอดสารพิษ การจัดการผลผลิต การแปรรูปการตลาด และการบริโภค เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล และทำให้สนามกีฬากลางจังหวัตสุราษฎร์ธานี เป็นสนามกีฬาที่มีชีวิตในการสร้างความสุนทรีทางดนตรี  ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการร่วมใช้  ร่วมดูแลรักษาสนามกีฬาให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน. 

นายสุกิจ  ศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุราฎร์ธานี  กล่าวว่า  สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสนามกีฬาที่สงวนสิทธิ์ดูแลและบริหารจัดการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันกำลังพัฒนาไปสู่เป้าหมาย คือ ทำให้สนามกีฬามีชีวิต  เป็นครอบครัวกีฬา  เป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ  เป็นศูนย์กลางสุขภาพทุกมิติของประชาชน  และทำให้ผู้ใช้บริการเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดหลังการใช้บริการ

 

ดังนั้นเพื่อให้สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรลุเป้าหมายในแต่ละด้าน โดยเฉพาะในด้านเป้าหมายทำสนามกีฬาให้มีชีวิต และเป้าหมายสนามกีฬาเป็นศูนย์กลางสุขภาพทุกมิติของปรชาชน  สำนักงานการกีหาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงได้จัดนำร่องโครงการ  "ตลาดเพื่อสุขภาพสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี"   โดยเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 16.00 - 20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าโรงยิมมวย  สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี