รมช.เกษตรฯ ลงใต้ สั่งลุยโครงการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์สร้างอาชีพ

วันที่ 19 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอน แนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามโครงการเกษตรสร้างชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีนายธีระ วงศ์สมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นายธนพัฒน์ พันธ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัด และเกษตรกรทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ และแสดงความคิดเห็นปัญหาการทำปศุสัตว์  

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ นโยบาย ความเป็นมา แนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และ ผู้เกี่ยวข้องทราบ เป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาค การเกษตรไทย รวมทั้งฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติและผลกระทบจากราคาพืชผลตกต่ำ สร้างโอกาสและทางเลือก ใหม่เกษตรกร ได้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายประภัตร กล่าว่า การประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้าง ชาติ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช ในวันนี้ รัฐบาล ได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ ทำให้ เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตได้รับความเสียหายและได้รับ ผลกระทบด้านราคา อีกทั้งเกษตรกรรายย่อยมักขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ใน การฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือ โครงการเกษตรสร้าง ชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ธ.ก.ส.

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 9,942 ตารางกิโลเมตร ( 6.24 ล้านไร่) เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 4.15 ล้านไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 23 อำเภอ 165 ตำบล 1552 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 185 แห่ง ประชากร 1.56 ล้านคน ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมจำนวน 170,800 ครัวเรือน ถือเป็นอาชีพอันดับต้นของจังหวัด

ชชาดล เจริญพงศ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช