royal coronation
18 มกราคม 2563
ภูมิภาค

ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมชุมชนเกษตรอินทรีย์

15 มกราคม 2563 - 12:37 น.
ปศุสัตว์,,อแม่สะเรียง จแม่ฮ่องสอน
Shares :
เปิดอ่าน 57 ครั้ง

การส่งเสริมเกษตรอินทรีเป็นโครงการที่ควรสนับสนุน

 

 

 

 

                        นายนพดล พินิจ  ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   นำเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรหมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสำรวจข้อมูลและความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ในปี 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับอนุมัติ”โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว” ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาคในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคเหนือ ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain) โดยคำนึงถึงการพัฒนาการผลิตที่เป็นปศุสัตว์อินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

     วัตถุประสงค์เพื่อจะได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกพื้นที่และเป้าหมายดำเนินตามโครงการฯ ดังกล่าว ต่อไป

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค แม่ฮ่องสอนรายงาน เครดิตภาพจาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

   

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ