เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุข  จ.ศรีสะเกษ  นพ.ทนง  วีระแสงพงษ์  รองนายแพทย์  สสจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ  ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่  10  อุบลราชธานี  โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน  3  แห่ง  ได้แก่  รพ.ศรีสะเกษ  รพ.อุทุมพรพิสัย  และ  รพ.ขุนหาญ   และมีร้านยาแผนปัจจุบันนำร่อง  จำนวน  9  ร้าน  ได้แก่  ร้านไพศาลฟาร์มาซี  ร้านประสานเภสัช  ร้านดรักเซ็นเตอร์  ร้านยาอุ้มทรัพย์  ร้านศรีสรรยา  ร้านศรีสุพรรณ  (2524)  ร้านบุญชัยเภสัช  ร้านบ้านยาสองคุณหมอ  และร้านหมอยาขุนหาญ  ซึ่งร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ  จะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  แสดงอยู่หน้าร้าน  ผู้ป่วยสามารถเลือกไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน  โดยทางโรงพยาบาลจะระบุวันนัดให้ผู้ป่วย  และออกใบนัดสำหรับไปติดต่อรับที่ร้านขายยา 

 

 

 

 

 

        นพ.ทนง  วีระแสงพงษ์  รองนายแพทย์สาธารณสุข  จ.ศรีสะเกษ  กล่าว่า  โรงพยาบาล  และร้านยาแผนปัจจุบันทุกแห่ง  ที่เข้าร่วมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล  ต้องเป็นร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจำตามช่วงเวลาที่ระบุไว้  โดยไม่ต่ำกว่า  8  ชม. / วัน  โดยเภสัชกรยินดีสื่อสารส่งต่อข้อมูลกลับมายังโรงพยาบาล  และยินดีให้โรงพยาบาลเข้าตรวจสอบคุณภาพ  และประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ใน  4  กลุ่มโรค  ได้แก่โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคจิตเวช  และหอบหืดในเบื้องต้น  โดยให้ผู้ป่วยแสดงความจำนงมารับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

 

 

 

 

         ทั้งนี้  เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลด้านเภสัชกรรม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย และเพื่อเภสัชกรร้านขายยาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเรื่องการใช้ยาอย่างต่อเนื่องจากเภสัชกรร้านขายยาใกล้บ้านต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  จังหวัดศรีสะเกษ