เมื่อวันที่ 15 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ (หลังเก่า) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้มีคณะครูและนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง น.ร.จาก ร.ร.แห่งหนึ่งของ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาขอพบนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกรณีการบริหารงานของ  ผอ.ร.ร.แห่งหนึ่งใน  อ.ปรางค์กู่  ซึ่งมีความประพฤติและมีพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการ  แต่เนื่องจากว่า  ผวจ.ศรีสะเกษ  ติดราชการ  จึงได้มอบหมายให้  นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต  หัวหน้าสำนักงาน  จ.ศรีสะเกษ  ลงมารับมอบหนังสือร้องทุกข์จากตัวแทนข้าราชการครูและนักเรียน  โดยได้มีการเชิญ  นายภัทรศาสตร์  มาสกุล  ผอ.สพม.เขต  28  และนิติกร  จำนวน  2  คน  จากสำนักงานศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ  มาร่วมในการรับทราบเรื่องนี้ด้วย 

 

 

 

ตัวแทนของคณะครูและนักเรียนที่มาร้องเรียน  กล่าวว่า  ผอ.ร.ร.คนนี้จะใช้วาจาไม่สุภาพกับครู  ชอบด่าครูว่า พวกสถุน  ดิฉันมาเป็นเจ้านาย  ไม่ได้มาเป็นขี้ข้า  และชอบด่าครูในที่สาธารณะ  เช่น  ที่น้ำตกสำโรงเกียรติ  และระหว่างที่มีการประชุมครูในห้องโสตของ  ร.ร.  มีการระดมทรัพยากรโดยแจ้งให้ครูทุกคนระดมทุนผ้าป่าสายละ  5,000  บาท  หากครูคนใดระดมได้ไม่ครบ  ก็ต้องหาเงินส่วนตัวมาใส่ให้ครบ  และในการจัดมวยได้ให้ครูและบุคลากรนำบัตรไปจำหน่าย  หากใครจำหน่ายไม่ได้  ก็ให้ออกเงินส่วนตัว  ครูบางคนไม่ได้บัตร  ก็ต้องจ่ายค่าบัตรมวยบังคับจ่ายรายละ  600  บาท  มีการใช้ห้องทำงานเป็นที่พักอาศัยและสร้างห้องน้ำติดห้องทำงาน  โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ของห้องประชุมเดิม  เพื่ออำนวยความสะดวกส่วนตัวในระหว่างทำงานและพักอาศัยนอกเวลาราชการ  โดยใช้งบประมาณของทางราชการในการปรับปรุงพื้นที่  ซึ่งเป็นการรบกวนการทำงานของบุคลากรในองค์กร   และในเวลาราชการจะล็อคห้องทำงานเหมือนเป็นห้องพักส่วนตัว  ทั้งที่ใน  ร.ร.ก็มีบ้านพักสำหรับ ผอ.ร.ร.อยู่แล้ว  แต่  ผอ.ร.ร.คนนี้อ้างว่าไม่สมฐานะการเป็น ผอ.ของตน  ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถเข้าเสนอหนังสือราชการได้  ซึ่งในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ผอ.ร.ร.จะตั้งกรรมการประเมิน  โดยมีกลุ่มตนเองเป็นคณะกรรมการทุกคน  และพยายามปกปิดคะแนนประเมิน  ไม่ให้ครูธุรการและครูวิกฤติดูผลการประเมิน  และดำเนินการส่งผลการประเมินถึง  สพม.เขต  28  โดยไม่แจ้งให้เจ้าตัวทราบ  กลั่นแกล้งบุคลากรที่ไม่ใช่พวกของตนเองไม่ให้ได้รับความดีความชอบ  ทั้งที่ในรอบปีที่ผ่านมามีผลการประเมินดีเด่นมาตลอด  และในการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   ผอ.ร.ร.คนดังกล่าวนี้มีพฤติกรรมขาดความมีน้ำใจและไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  กล่าวคือ  โรงจอดรถของ  ร.ร.ในแต่ละช่องจะสามารถจอดรถได้  2  คัน  แต่  ผอ.คนนี้ได้แสดงพฤติกรรมจอดรถขวาง  ทำให้รถที่มาทีหลังไม่สามารถเข้าจอดได้  เมื่อมีการร่วมบริจาคเงินสมทบในโอกาสต่าง ๆ ผอ.ร.ร.ไม่ได้ร่วมบริจาคกับคณะครู  กล่าวคือ เขียนจำนวนเงินลงในหนังสือเวียน แต่ไม่ได้มอบเงินให้   ซึ่ง ผอ.ร.รคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบอีกมากมายที่เป็นการกระทำซึ่งผู้บริหาร ร.ร.คนที่มีสติดี ๆ เขาไม่มีใครที่จะประพฤติปฏิบัติกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้ 

 

 

 

ตัวแทนครู  กล่าวต่อไปว่า  พวกตนมีความอึดอัดใจ  หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่  ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อการบริหาร ร.ร.และการจัดการเรียนการสอน  จึงส่งตัวแทนมาขอร้องทุกข์ต่อ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ในฐานะประธาน กศจ.ศรีสะเกษ  โดยขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และให้ความเป็นธรรมต่อพวกตนและคณะ    โดยขอให้ย้าย  ผอ.ร.ร.คนนี้ออกจากพื้นที่โดยด่วนที่สุด  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  และไม่ให้กระทบต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง  เนื่องจาก  ผอ.ร.ร.คนนี้มีพฤติการณ์ในการข่มขู่พยานในพื้นที่  และกดขี่ข่มเหงครูและนักเรียนใน  ร.ร.มาโดยตลอดนับตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งที่  ร.ร.แห่งนี้

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต  หัวหน้าสำนักงาน  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  เรื่องนี้ตนได้รับเรื่องไว้แล้ว  และจะได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น  เพื่อเสนอ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้โปรดพิจารณาสั่งการต่อไป  รวมทั้งได้ประสานงานเบื้องต้นกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้ว

 

 

 ศิริเกษ  หมายสุข  จังหวัดศรีสะเกษ