กระแสความตื่นตัวในเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในประเทศไทยกำลังทวีความเข้มข้นและนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด 2 จังหวัดในภาคเหนือของไทย คือ จ.แม่ฮ่องสอน และจ.น่าน มีการรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เชื่อมโยงสู่การพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลกันอย่างคึกคักและต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

          เริ่มจาก จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้จัดงานใหญ่ นำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพันธมิตรจากหลายภาคส่วน จัดพิธี “คิกออฟ..เปิดเมืองสามหมอก สู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ในเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านการออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงตึกอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว และบริการสาธารณะต่างๆ ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยให้ครอบคลุมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วทั้ง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วย

 

 

 

 


          ถัดมาในวันที่ 14-15 กันยายน มีการจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ภาคเหนือและองค์กรด้านการส่งเสริมเสริมสิทธิคนพิการ ในหัวข้อ “Nan Friendly Design Smile City For All” โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้เพื่อการรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล หรือ Friendly Design เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รวมถึงการส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

 

 

 


          ทั้ง จ.น่าน และ จ.แม่ฮ่องสอน ในปัจจุบันมีความตื่นตัวในเรื่องอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากตึกอาคาร สถานที่ วัดวาอาราม แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และรถบริการนักท่องเที่ยว ฯลฯ มีการจัดทำอารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย เพื่อคนทั้งมวล เอาไว้ในหลายแห่ง เตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยและธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล
          ปิดท้ายด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Asean Plus Three Tourism for All Workshop 2019” เพื่อความร่วมมือกันระหว่าง 10 ชาติอาเซียน และอีก 3 ชาติพันธมิตร คือ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลให้เกิดขึ้นใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก 3 ชาติพันธมิตรในเบื้องต้น

 

 

 

 


          โดยเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนานาชาติ เห็นร่วมกันว่า 10 ชาติอาเซียนควรจับมือกันในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อขยายตลาดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในยุคสังคมผู้สูงวัย อีกทั้งควรจะมีการก่อตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้การขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล บรรลุเป้าหมายอย่างทั่วถึง ชัดเจน และยั่งยืน

 

 

 

 


          คงจะมีข่าวดีเรื่องการก่อตั้งเครือข่ายอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน หรือ Asean Friendly Design & Tourism for All Network อย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน