สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ เนื่องจากเป็นสถาบันที่หล่อหลอมความเชื่อ ทัศนคติ และบุคลิกภาพของคน ทั้งทางบวก ทางลบ และเป็นสถาบันที่มีคุณค่า มีอิทธิพล มีความสำคัญมากในการพัฒนาสังคม แต่ด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะด้วยปัจจัยทางเทคโนโลยีหรือทางเศรษฐกิจ ล้วนส่งผลให้สถาบันครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การเผชิญหน้ากับปัญหายุ่งยากซับซ้อนกว่าเดิม ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมรูปแบบใหม่ๆ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบ ในขณะที่ผู้ถูกกระทำต้องเผชิญปัญหาโดยลำพัง เพราะทัศนคติในสังคมมองว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว บุคคลอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ซึ่งในประเด็นดังกล่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พยายามรณรงค์รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุความรุนแรงในครอบครัว

   

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ นำคณะผู้บริหาร พม. ร่วมกิจกรรมในบูธต่างๆ

     ดังนั้นในโอกาส วันแห่งครอบครัวประจำปี 2562  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) โดย พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี พร้อมด้วย ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้บริหาร จัดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง” และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นเพื่อแสดงความชื่นชม ยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวร่มเย็น รวมถึงบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวในการสานต่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าต่อไป และรับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ที่ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

    พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความอบอุ่นเข้มแข็งของครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่กลับมีความสำคัญยิ่งเพราะครอบครัวจะช่วยหล่อหลอมสมาชิกให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และรัฐบาลได้ตระหนักปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมทั้งตระหนักรู้ จัดการป้องกันความรุนแรงและสร้างเจตคติในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำรุนแรง” และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพครอบครัวประสบภาวะยากลำบาก การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวระดับพื้นที่และระดับประเทศ" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

 1 เสียง 1 ความคิด ยุติความรุนแรง

     ปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่ผ่านมาได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวจากความรุนแรง ผ่านกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกช่องทาง ทั้งการสร้างความตระหนัก เข้าใจ การเข้าถึงสิทธิของประชาชน การรณรงค์ปรับเจตคติของสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัวระดับตำบลในรูปแบบของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำปรึกษา เฝ้าระวัง สำรวจข้อมูล ป้องกัน แก้ไขปัญหาของครอบครัวในชุมชน และประสานส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีการจัดตั้ง ศพค. แล้วจำนวน 7,133 ศูนย์ และอยู่ระหว่างการยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) จำนวน 536 ศูนย์ ในพื้นที่ 76 จังหวัด (ข้อมูล ณ มี.ค.62) รวมทั้งการจัดตั้งโรงเรียนครอบครัวเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกครอบครัวในทุกช่วงวัย ตลอดจนปรับปรุงพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ให้ครอบคลุมทุกมิติในด้านครอบครัว ทั้งการคุ้มครองสวัสดิภาพ และการส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว ภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

       

      ด้าน เลิศปัญญา กล่าวว่า การจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน ใช้แนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของพลังคนไทยและพลังจากสมาชิกครอบครัวไทยหลายครอบครัวที่จะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดูแลผู้ที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบากและผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง โดยใช้พลังความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อ ซึ่งเป็นพื้นฐานจิตใจที่มีอยู่ในตัวของคนไทยทุกคนอยู่แล้ว ช่วยกันสอดส่องความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงไม่ว่ากับเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว หรือความรุนแรงในทุกรูปแบบ ก็สามารถให้ความช่วยเหลือตามกำลัง หรือแจ้งเหตุไปยังศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

นิโคลีน มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 รับโล่เชิดชูเกียรติประเภทครอบครัวพิเศษ 

      “ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัว บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 92 รางวัล ได้แก่ ครอบครัวร่มเย็นจากส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จำนวน 82 รางวัล ครอบครัวร่มเย็น ด้านผู้มีชื่อเสียง : ประเภทครอบครัวศิลปิน/ครอบครัวนักธุรกิจ/ครอบครัวนักกีฬา/ครอบครัวพิเศษ/สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว จำนวน 5 รางวัล และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 5 รางวัล โดยปีนี้มีครอบครัวบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติประเภทครอบครัวศิลปิน ได้แก่ วรินทร ปัญหกาญจน์ นักแสดงจากช่อง 3 ครอบครัวนักธุรกิจ ได้แก่ อมรา พวงชมพู จากบริษัท สยามแฮนดส์ จำกัด เจ้าของเสื้อแบรนด์ดัง “แตงโม”

ศศลักษณ์ ไหประโคน รับโล่เชิดชูเกียรติประเภทครอบครัวนักกีฬา

     ครอบครัวนักกีฬา ได้แก่ ศศลักษณ์ ไหประโคน นักฟุตบอลทีมชาติไทย สังกัดสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ครอบครัวพิเศษ ได้แก่ พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ หรือ นิโคลีน มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 และสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ได้แก่ รายการศึกร่วมชายคา บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากนั้น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง” นิทรรศการข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ผลการดำเนินงาน สค. และบูธแนะนำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว” เลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย