เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศ Geographic Information System (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงานในการแสดงผลระบบแผนที่ ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินต่างๆ ภายในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) 

         

         ทั้งในส่วนของ การจัดการทรัพย์สินของ กทท. งานด้านการปฏิบัติการ และงานด้านการบริหารงานสนับสนุน ซึ่ง กทท.จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลทางกายภาพในเชิงพื้นที่และพิกัดตำแหน่งที่มีมาตรฐานอ้างอิงและรองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาสำหรับการปฏิบัติงานท่าเรือ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน กทท. ให้เป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานสากล

 

          สำหรับนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศ เป็นนวัตกรรมที่มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ พิกัด พร้อมทั้งระดับความสูงต่ำ (Spatial Data) ได้แก่ แผนที่ แผนผัง และระบบข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย (Descriptive Data) ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศและรายละเอียดที่มีความสามารถในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทั้ง 2 ประเภท ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของ กทท.

 

       และสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ ที่เข้าใจง่าย ใช้ในการติดตาม ควบคุม แก้ปัญหา ตลอดจนการนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ ทกท.        

         ทั้งนี้ กทท. ได้ติดตั้งระบบ GIS ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยให้บริการหน่วยงานภายใน กทท. ได้แก่ ฝ่ายการช่าง ฝ่ายการ- ร่องน้ำ กองบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

         โดยนำข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติงาน 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลด้านการสำรวจพื้นที่ของ กทท. สำหรับฝ่ายการช่าง ในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายถนน ระบบประปา ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์และสื่อสาร และฝ่ายการร่องน้ำ ในการบริหารท่าเรือ หลักผูกเรือ เส้นทางนำร่องเดินเรือ และด้านกายภาพและภูมิประเทศ 


        รู้ยัง.. กทท.นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ มาใช้ในงานท่าเรือ

          และชั้นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของ กทท. สำหรับเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองบริหารสินทรัพย์ของ กทท. เช่น ระบบข้อมูลโฉนดที่ดิน ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลอาคารพาณิชย์ ข้อมูลอาคารต่างๆ ของ กทท. โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลระบบฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

 

        ทั้งนี้ โครงการ GIS ของ กทท. จะดำเนินการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเป็นโครงการนำร่อง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

     รู้ยัง.. กทท.นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ มาใช้ในงานท่าเรือ