วันนี้ (9 กันยายน 2563) เวลา 09.09 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิด “สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ ณ สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนมนตเสวี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

     เปิดแล้ว...สะพานชลมารควิถีฯ แลนด์มาร์คแห่งใหม่

          นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนาตาม ผังเมือง ถือเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาเมือง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกันผลักดันให้ถนนเสนอแนะสาย ฉ ถูกนำมาก่อสร้างให้เป็นรูปธรรม ในการบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดให้มีการวางผังคมนาคมและขนส่ง  

    เปิดแล้ว...สะพานชลมารควิถีฯ แลนด์มาร์คแห่งใหม่

    เปิดแล้ว...สะพานชลมารควิถีฯ แลนด์มาร์คแห่งใหม่

          โดยมีถนนเสนอแนะสาย ฉ. เพื่อเป็นแนวถนนโครงข่ายคมนาคม เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเลียบชายฝั่งทะเลที่มีแนวขนานกับถนนสุขุมวิท ความยาวประมาณ 16.57 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ความยาวประมาณ 7.07 กิโลเมตร แบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่

         ระยะที่ 1 จากศาลารวมใจชน – คลองสังเขป ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

          ระยะที่ 2 จากคลองสังเขป – เทศบาลตำบลบางทราย ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร

           ระยะที่ 3 จากเทศบาลตำบลบางทราย – ซอยบางทราย 83 ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร
          ระยะที่ 4 จากศาลารวมใจชน – โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระยะทาง 1.880 กิโลเมตร และ

          ระยะที่ 5 จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ – องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระยะทาง 1.810 กิโลเมตร

       เปิดแล้ว...สะพานชลมารควิถีฯ แลนด์มาร์คแห่งใหม่

          นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังเล็งเห็นความสำคัญของถนนเสนอแนะสาย ฉ. และเพื่อเป็นการพัฒนาตามผังเมืองให้ครบถ้วนสมบูรณ์กรมฯ จึงได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในแนวส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม ด้านทิศเหนือจากซอยบางทราย 83 ไปจรดตำบลคลองตำหรุ ถนนสุขุมวิท ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร

 

          และด้านทิศใต้ต่อจากถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไปจรดตำบลอ่างศิลา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ กรมฯ จะได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างส่วนต่อขยายต่อไป โครงการพัฒนาตามผังเมือง โดยการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเลแห่งนี้ ประสบความสำเร็จได้ เพราะความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดชลบุรี ร่วมกันกรมโยธาธิการและผังเมือง ช่วยผลักดันให้ถนนตามผังเมืองสายดังกล่าว ถูกนำมาก่อสร้างจนเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองชลบุรี เป็นทางเลี่ยงเมืองจากตำบลบางทราย ลงมาถึงตำบลเสม็ด

                

  รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายริมทะเลที่สวยงามในเขตอำเภอเมืองชลบุรีอีกด้วย

 

          ในวันนี้กรมฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้จัดพิธีเปิด “สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์จากถนนสายนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โครงการนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภารกิจที่กรมฯ ได้ดำเนินการเท่านั้น

 

         ยังมีอีกหลากหลายโครงการที่สำคัญที่กรมฯ ได้ดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละโครงการ ต่างมีความจำเป็นในการดำเนินงานด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งกรมฯ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินงานทุกโครงการภายใต้ ความตกลงใจของเจ้าของพื้นที่อย่างแท้จริง

      เปิดแล้ว...สะพานชลมารควิถีฯ แลนด์มาร์คแห่งใหม่

  เปิดแล้ว...สะพานชลมารควิถีฯ แลนด์มาร์คแห่งใหม่