นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 15 ครอบครัว ณ ชุมชนเลียบคูนายกิม 3 (ร่มไทรงามพัฒนา)

"ปลัด พม." ผนึกเครือข่าย ช่วยเหลือชุมชนดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19         

 

โดยเป็นชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพฯ และไม่มีหน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าภาพดูแล ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการต่างๆ จากภาครัฐได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ประกอบด้วย 244 คน 91 ครอบครัว โดยมีกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย
        

เด็กและเยาวชน จำนวน 41 คน คนพิการ จำนวน 12 คน ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 54 คน โดยชุมชนอยู่อาศัยมาประมาณ 40 ปี บนที่ดินเช่าของเอกชนและมีการบุกรุกที่ดินเอกชนด้วย ปัจจุบันได้ถูกไล่รื้อบ้านบางส่วน จึงจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่  โดยประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เก็บขยะ ของเก่าขาย และรับจ้างทั่วไป ทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน และยิ่งได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
         

 

"ปลัด พม." ผนึกเครือข่าย ช่วยเหลือชุมชนดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

 

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่ชุมชนในวันนี้ กระทรวง พม. ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งหารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่
        

นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า รวมทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ได้มอบถุงปันสุข SCB จำนวน 100 ชุด และถุงปันสุขสำหรับเด็ก จำนวน 80 ชุด
      

 

"ปลัด พม." ผนึกเครือข่าย ช่วยเหลือชุมชนดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

อีกทั้งยังมีการออกบูธจากกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อแนะนำตำแหน่งงานให้กับประชาชนในชุมชนที่ว่างงานและตกงาน ทั้งนี้ หากชุมชนและประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโรคโควิด 19 สามารถขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง