3 ก.ย.2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน ประกอบด้วย เครือข่ายด้านคนพิการในพื้นที่ ผู้แทนอัยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ผู้แทนจากมหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

          นางธนาภรณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใด ทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษาการส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการเข้าถึงนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เบี้ยความพิการ เป็นต้น ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding) และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage) ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบกลไกประชารัฐและรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชื่อมโยงการให้บริการด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

           นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  จึงได้จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 ในพื้นที่ 22 จังหวัด เช่น กระบี่ ชลบุรี นครศรีธรรมราช พิษณุโลก สมุทรสงคราม อุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 10,000 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
 

 

 

 

 

          นางธนาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นอาสาสมัครนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ส่งเสริมการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงในระดับพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางสังคม ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้บริการและดำเนินงาน เพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวงฯ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจัดกิจกรรมเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน มีแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) การมีเจตคติหรือมุมมองเกี่ยวกับคนพิการว่า “คนพิการมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้ เพียงขอโอกาสสำหรับที่ยืนในสังคม 2) ต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือคนพิการ ไม่นิ่งนอนใจ เมื่อพบว่าคนพิการประสบปัญหาและต้องการการช่วยเหลือในบทบาท “ชี้เป้า เฝ้าระวัง และร่วมช่วยเหลือ” 3) ต้องมีวิธีการจัดหา การประสานสิบทิศ และจัดการทรัพยากร ที่เป็นทุนทางสังคมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ 4) ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย เพื่อให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ด้วยการมีกิจกรรมร่วมกัน
 

 

 

 

 

          “การจัดอบรมในวันนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมและด้วยจิตที่พร้อมในการเสียสละ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านญาติพี่น้องในชุมชุน อันจะนำไปสู่สังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย