เมื่อเร็วๆ นี้  รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) แสดงความยินดี กับ นายศรุต เจริญรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลพระราชทาน “รางวัลพระราชทานนักศึกษาดีเด่น” โครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ขนาด กลาง ประจำปีการศึกษา 2562

 

พร้อมด้วย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อเร็วๆนี้ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

     ภาพเป็นข่าว..รางวัลพระราชทานนักศึกษาดีเด่น