โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ประเดิมเป็นที่แรก โดยนายประหยัด อุสาห์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกกก เปิดเผยว่า โรงเรียนได้มุ่งไปที่เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ติดต่อได้ยากลำบากต่อการเดินทาง เด็กไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองไม่สามารถสอนตามหลักสูตรภาษาไทยได้ โรงเรียนได้วางแผนร่วมกับศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน จัดทำรูปแบบการเรียนการสอนรองรับเด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้ชื่อรูปแบบว่า “พี่ครู”

 

"ปิลัทธ์" นำร่อง"พี่ครู" จิตอาสาสอนน้องบนดอยสูง

 

"ปิลัทธ์" นำร่อง"พี่ครู" จิตอาสาสอนน้องบนดอยสูง

 

"ปิลัทธ์" นำร่อง"พี่ครู" จิตอาสาสอนน้องบนดอยสูง

“พี่ครู” คือพี่ๆ ที่เรียนอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถอ่านเขียนได้ดี อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

 

"ปิลัทธ์" นำร่อง"พี่ครู" จิตอาสาสอนน้องบนดอยสูง

หลักการที่ใช้คือพี่จิตอาสาที่จะสอนน้องต้องสมัครใจ, ครูจะทำการแนะนำวิธีการสอน, โรงเรียนสนับสนุนสื่อการเรียนที่ได้สังเคราะห์แล้ว, ชุมชนจัดพื้นที่รองรับการสอน, เก็บชิ้นงานไว้รอครู, ครูจะนำชิ้นงานมาเพื่อวัดผลและประเมินผล และประเมินพี่ครูที่เป็นผู้สอนน้องๆ ด้วย 

 

"ปิลัทธ์" นำร่อง"พี่ครู" จิตอาสาสอนน้องบนดอยสูง

ผลจากการทดลองใช้รูปแบบนี้ ที่หมู่บ้านพะนอคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านที่ใช้ภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาหลัก เป็นหมู่บ้านตามเป้าหมาย ซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จ

 

"ปิลัทธ์" นำร่อง"พี่ครู" จิตอาสาสอนน้องบนดอยสูง

 

"ปิลัทธ์" นำร่อง"พี่ครู" จิตอาสาสอนน้องบนดอยสูง

เพราะมีการจัดรูปแบบการสอนที่ผสมผสานด้วยกิจกรรมที่พี่ๆ เคยผ่านการเรียนมาแล้วและที่ประทับใจคือ น้องๆ ที่เรียนกับพี่ครู เขาเหล่านั้นมีความตั้งใจกันมาก สนุก พากันทำชิ้นงานกันจนเสร็จ ในวันทำแบบทดสอบไม่ยอมหยุดกินข้าวกลางวันกันเลยทีเดียว

ศตายุ วาดพิมาย เรื่อง/ภาพ /คลิป