royal coronation
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ผักตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 - 10:05 น.
ในหลวงร9, วิจัยผักตบชวา, คุณภาพชีวิต
Shares :
เปิดอ่าน 733 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ร่วมมือกับ ผู้วิจัยผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น สืบสานความทรงจำในหลวง ร.9

            ผักตบชวา ถือเป็นพืชที่สร้างปัญหาทางน้ำให้แก่เกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลานาน ปัญหาที่เกิดจากผักตบชวา ผักตบชวา ก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ เช่น การชลประทาน การคมนาคมทางน้ำ เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาวัชพืชในแหล่งน้ำ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร  ชลสาคร อาจารย์ประจำในสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้วิจัยขอสืบสานความทรงจำในหลวงรัชกาลที่9 จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของ เกษตรพอเพียงในประเทศไทย

        เปิดเผยว่า ได้นำต้นผักตบชวามาพัฒนาเป็นเส้นใย เส้นด้าย และผืนผ้า ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560  โดยมี วิลาสินี ชูรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรุ่งเรือง จำกัด สนับสนุนเข้าร่วมโครงการ Modern Thai Silk กับทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีการให้คำปรึกษาเรื่องเส้นใยธรรมชาติ

       

          ทั้งนี้งานวิจัยการพัฒนาเส้นใยจากผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้างสรรค์ (The Development of Water Hyacinth fiber to Creative Textile Products)  ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจำปี 2558  ปรับปรุงพัฒนาผักตบชวาออกมาเป็นเส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้าสตรีที่มีรูปแบบเรียบง่าย ผสมผสานความทันสมัย ด้วยสมบัติของผักตบชวาทำให้สวมใส่สบายระบายอากาศได้ดี นั่นคือ “เส้นใยแห่งสายน้ำ”

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ