ข่าว

เช็กด่วน 'วันหยุด' ธนาคาร หลัง ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ หยุดเพิ่มอีก 1 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ราชกิจจานุเบกษา' ออกประกาศ เพิ่ม วันหยุดธนาคาร เป็น วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2566 จาก ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 7/2566 เรื่อง การกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุเหตุผลในการออกประกาศ ดังนี้

 

  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 กําหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้

2. อํานาจตามกฎหมาย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอํานาจตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

 

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

4. ข้อกําหนดวันหยุดทําการเป็นกรณีพิเศษ

กําหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบัน การเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน

 

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ