ข่าว

เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบ "ส.ป.ก. 4-01" จัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบ "ส.ป.ก. 4-01" แก่เกษตรกร 114 รายเพื่อจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน ที่ แปลงตำบลเขาพนม กระบี่

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน "ส.ป.ก. 4-01" มีนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. คณะผู้บริหารจากส่วนกลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส.ป.ก. ร่วมให้การต้อนรับ ณ แปลงตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

 

เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ พื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 661,841 ไร่ จัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว จำนวน 23,423 ราย 31,690 แปลงเนื้อที่ประมาณ 465,800 ไร่

 

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ในท้องที่จังหวัดกระบี่ได้ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำพื้นที่ มาดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสมโดยการจัดให้สถาบันเกษตรกร คือ สหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ดังนี้

เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบ "ส.ป.ก. 4-01" จัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน

1.แปลงตำบลเขาพนมเนื้อที่ประมาณ 976 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม รองรับการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรได้ จำนวน 225 ราย ปัจจุบันดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรทั้งหมดจำนวน 122 ราย ๆ ละ 3 ไร่ และอนุญาตให้สหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนม จำกัด ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน "ส.ป.ก." ดำเนินการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุก ระยะทาง 3.955 กิโลเมตรแล้ว และจัดจ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 7 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบ "ส.ป.ก. 4-01" จัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน

2.แปลงหมายเลข 601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ รองรับการจัดที่ดินได้ จำนวน 121 ราย ปัจจุบันดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์แล้ว จำนวน 79 ราย ๆ ละ 2-2-00 ไร่ และอนุญาตให้สหกรณ์การเกษตรกระบี่น้อยพัฒนา จำกัด ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน "ส.ป.ก." ดำเนินการจัดจ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 7 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบ "ส.ป.ก. 4-01" จัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน

3.แปลงหมายเลข 602 เนื้อที่ประมาณ 683 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกระบี่ (คทช.จังหวัด) ได้กำหนดแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ให้เป็นพื้นที่สระเก็บน้ำขนาดความจุมากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการประกอบการเกษตรในพื้นที่ "ส.ป.ก." ที่จะมีการจัดที่ดินทำกินให้ชุนชนตามนโยบายรัฐบาลในบริเวณนี้ทั้งหมด

เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบ "ส.ป.ก. 4-01" จัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน

โดย "ส.ป.ก." ได้บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ และกรมชลประทานได้ขยายเขตชลประทานโดยการก่อสร้างท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองแห้งเพื่อมาเติมในสระเก็บน้ำดังกล่าวแล้ว

 4.แปลงหมายเลข 603 เนื้อที่ประมาณ 3,617 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ (โค่น ล้มและสับต้นปาล์มน้ำมัน) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ 9 เมษายน 2565

 

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวต่อไปว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน "ส.ป.ก. 4-01 " จำนวน 114 ราย 122 ฉบับ ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในท้องที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีความตั้งใจที่จะมามอบในแปลงตำบลเขาพนม เพราะต้องการมาพบปะและให้กำลังใจกับเกษตรกรที่ได้เข้ามาทำประโยชน์ในแปลงแล้ว โดยปัจจุบัน ในแปลงมีเกษตรกรเข้าทำประโยชน์แล้ว จำนวน 71 ราย

 

แต่ละรายได้ทำการก่อสร้างบ้าน ปลูกข้าว ปลูกผักระยะสั้น ทำเกษตรผสมผสาน ใช้พื้นที่เพาะปลูกทั่วแปลงอย่างคุ้มค่า ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในครอบครัว ในส่วนของถนนสายหลัก ถนนสายซอย การขุดสระน้ำสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ก็ได้สั่งการ ให้ ส.ป.ก.กระบี่ เข้ามาติดตามและดำเนินการให้ทั่วถึง ครอบคลุมทั้งแปลงโดยเร็วที่สุด

 

ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลูกหญ้าแฝก บริเวณรอบสระน้ำ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และปลูกต้นกระท่อมในแปลงต้นแบบ ร่วมมอบบ้านหลังแรกตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท แปลงนางหนูพิน ศิริพงษ์ (แปลงที่ 145) และยกเสาเอกบ้านของผู้ได้รับการจัดสรรที่ดิน
แปลงนางอมลวรรณ  สุดจันทร์จรัส (แปลงที่ 147) กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ของ ส.ป.ก.กระบี่ นิทรรศการของบริษัทคูโบต้า จำกัด นิทรรศการ ของ พอช. ชมแปลงข้าวไร่ (แปลงรวม) และเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ