การผลิต การค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ ยาพิษ ยาเบื่อ เครื่องทำลายล้างผลาญกันอีก เป็นต้น 
 และรวมความถึงการจัดจำหน่ายหรือให้บริการที่เป็นการมอมเมาลูกค้าประชาชน ให้หลงมัวเมาติดอยู่ในอบายมุขด้วย เช่น แหล่งการพนัน แหล่งบำเรอกาม สื่อลามกต่างๆ หรือเครื่องเล่นเกมกด ตู้ม้า เป็นต้น 

 การทำลายทรัพย์สิ่งของหรือเกียรติคุณความดีของผู้อื่นให้เสียหาย และแม้การกบฏ การช่วงชิงอำนาจของบุคคลหรือหมู่คณะอื่น โดยวิธีการอันมิชอบธรรม คือ โดยวิธีการที่ผิดศีล ผิดธรรม และ/หรือ ผิดกฎหมายของบ้านเมือง ทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนจัดเป็นการกระทำอทินนาทาน ชื่อว่าเป็น กายทุจริต ทั้งสิ้น

 ผู้กระทำอทินนาทาน ย่อมมีโทษมากตามกฎแห่งกรรม เช่น ย่อมมีโอกาสจะถูกจับได้  แล้วถูกฟ้องร้อง มีโทษตามกฎหมาย อาจถูกริบทรัพย์เข้าเป็นพินัยหลวง เมื่อตายลง บาปอกุศลย่อมเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุคติภูมิ เช่น ไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรกได้ เมื่อพ้นเวรจากทุคติภูมิ มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก เศษของกรรมที่เหลือยังจะติดตามให้ผล กลายเป็นคนยากจน ข้นแค้น อย่างหนักถึงเป็นขอทาน อย่างเบาก็ทำมาหากินไม่ขึ้น คือ ฝืดเคือง และ/หรือ ทรัพย์สินวิบัติฉิบหายด้วยภยันตรายต่างๆ เช่น โจรภัย ราชภัย ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ และ/หรือ อุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น ได้อีก

 เพราะเหตุนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงห้ามกายทุจริต คือ ให้งดเว้นการกระทำอทินนาทานเสีย และให้ประพฤติกายสุจริต โดยการกระทำแต่กิจการงานในอาชีพที่สุจริต คือ การกระทำแต่กิจการงาน-อาชีพที่ดีที่ชอบ อันให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น และให้ประกอบการบุญกุศล โดยการรักษาศีลและบริจาคทาน กล่าวคือ เสียสละกำลังกาย สติปัญญา กำลังทรัพย์ และวิชาการ เพื่อการประกอบสัมมาอาชีวะ และศีลธรรม เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่น ผลแห่งกายสุจริตด้วยการเสียสละหรือบริจาคทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นเช่นนั้น ย่อมเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้ใจบุญกุศลเช่นนั้น ถึงความสำเร็จในชีวิตได้โดยสะดวก และให้เจริญด้วยลาภ ยศ สักการะ สรรเสริญ  และความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ถึงความพ้นทุกข์และบรมสุขอย่างถาวร ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้  

"พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า)"