ข่าว

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศธ.ไ่ม่บังคับ "โรงเรียน" เปิดภาคเรียนเต็มรูป แต่ออกประกาศเกณฑ์เปิดเรียนทั้ง 2 รูปแบบ พักนอน-ไปกลับ ต้องคุมเข้มมาตรการ ครูฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ85 จัดห้องเรียนไม่เกิน25คน เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร เช็ครายละเอียดที่นี่

 

 

กรณีที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ในการประชุมเมื่อ 27 ส.ค. 2564  ได้เห็นชอบปรับมาตรการควบคุม โควิด-19 โดยในส่วนของ "โรงเรียน" หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารของ "โรงเรียน" หรือสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษา กระทรวงอุดมศึกษาฯและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

 

วันที่ 28 ก.ย 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิด"โรงเรียน"หรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบในการพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของ"โรงเรียน" และสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะแรก สำหรับ"โรงเรียน"พักนอน ซึ่งดำเนินการตามโครงการ Sandbox: Safety zone in School มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 

 

 

ระยะที่สอง สำหรับ"โรงเรียน"ประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่เดือนกันยายน 2564

 

 

ซึ่งการจะเปิด"โรงเรียน"ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้าน เช่น ด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษา ครู-บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% ในขณะที่นักเรียน-ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 

 

ทั้งนี้ในระหว่างการเปิดภาคเรียนไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ก็ได้โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

 

 

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ

 

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ

 

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ

 

เช็คที่นี่ เกณฑ์ศธ.ไฟเขียว "รร." เปิดเรียน ทั้งแบบ พักนอน-ไปกลับ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด