2 เมษายน 2563  รายงานข่าวจากบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมนี้จะมีการปรับลดเงินเดือนพนักงานตั้งแต่ 10-50%

 

 

 

ทั้งนี้การบินได้ออกประกาศ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่ 042 2563 เรื่อง บริษัทฯ หยุดทําการบินเป็นการชั่วคราว
เนื่องด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและขยาย วงกว้างเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกือบทุกประเทศ ได้กําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด โดย ห้ามเดินทางไปประเทศลุ่มเสี่ยง จํากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ 

 

ประกอบกับเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และออกข้อกําหนด ข้อปฏิบัติ โดย ข้อ 3 เรื่อง การปิดช่อง ทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือ การใช้เส้นทาง คมนาคมทางอากาศ ทางน้ํา หรือ ทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิด ช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่านแดน ยกเว้นบุคคลบางประเภท และข้อ 9 กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการออกนอก ราชอาณาจักร


ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว จึงไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ทําให้บริษัทฯ จําเป็นต้องหยุดทําการบิน ภายในประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราว โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสํานักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทยให้หยุดทําการบิน และบริษัทฯ ได้ประกาศหยุดทําการบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อการประกอบการของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ


ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะบันทึกรหัส 8502 ให้พนักงานทุกคนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้


1. บริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พนักงานที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการ ชั่วคราว ในแต่ละเดือนตามอัตราดังนี้
1.1 พนักงานระดับรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (EVP)
บริษัทฯ จ่ายเงินช่วยเหลือฯในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน 1.2 พนักงานระดับผู้อํานวยการใหญ่ (VP) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD)
บริษัทฯ จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน 1.3 พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทน (ไม่รวมข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2)
บริษัทฯ จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในลักษณะแบบขั้นบันได โดยคํานวณจากเงินเดือนรวมค่าตอบแทนดังนี้
 

*เงินเดือนรวมค่าตอบแทน ไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 90 เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 40,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 75 เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 บาท ถึง 60,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 70 เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯในอัตราร้อยละ 65 - เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือฯ
ในอัตราร้อยละ 60
หากพนักงานมีความประสงค์ที่จะไม่รับหรือรับเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราที่น้อยกว่าที่บริษัทฯ ประกาศ ไว้ข้างต้น ให้แจ้งความจํานงมาที่ E-mail : [email protected] พร้อมทั้งสําเนาเรียนผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดเพื่อรับทราบ


2. การหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติ และให้ ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจําปีตามระเบียบบริษัทฯ


3. ในระหว่างที่บริษัทฯ ให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จะระงับการจ่าย ค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ


4. ในระหว่างที่พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพฯ บริษัทฯ จะหักเงินสะสมและส่งเงินสมทบตามสัดส่วนจากเงินที่บริษัทฯ ช่วยเหลือฯ ในแต่ละเดือน โดยยังคงใช้อัตราร้อยละเดิม


5. พนักงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ได้ตามระเบียบบริษัทฯ


6. การลาทุกประเภทก่อนวันที่ 4 เมษายน 2563 ยังคงสิทธิจนครบกําหนดตามวันที่ลา หลังจากนั้น หาก ยังอยู่ในช่วงเวลาตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะบันทึก Code 8502 ให้ต่อไป ยกเว้น การลาหยุดพักผ่อน ประจําปี (Code 2100) ที่ได้ลาล่วงหน้าไว้แล้ว ให้ยกเลิกวันลา และให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็น การชั่วคราว (Code 8502) แทน
 

*เงินเดือนรวมค่าตอบแทน ไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 90 เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 40,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 75 เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 บาท ถึง 60,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราร้อยละ 70 เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯในอัตราร้อยละ 65 - เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือฯ
ในอัตราร้อยละ 60


หากพนักงานมีความประสงค์ที่จะไม่รับหรือรับเงินช่วยเหลือฯ ในอัตราที่น้อยกว่าที่บริษัทฯ ประกาศ ไว้ข้างต้น ให้แจ้งความจํานงมาที่ E-mail : [email protected] พร้อมทั้งสําเนาเรียนผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดเพื่อรับทราบ

2. การหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติ และให้ ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจําปีตามระเบียบบริษัทฯ


3. ในระหว่างที่บริษัทฯ ให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จะระงับการจ่าย ค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ


4. ในระหว่างที่พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพฯ บริษัทฯ จะหักเงินสะสมและส่งเงินสมทบตามสัดส่วนจากเงินที่บริษัทฯ ช่วยเหลือฯ ในแต่ละเดือน โดยยังคงใช้อัตราร้อยละเดิม


5. พนักงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ได้ตามระเบียบบริษัทฯ


6. การลาทุกประเภทก่อนวันที่ 4 เมษายน 2563 ยังคงสิทธิจนครบกําหนดตามวันที่ลา หลังจากนั้น หาก ยังอยู่ในช่วงเวลาตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะบันทึก Code 8502 ให้ต่อไป ยกเว้น การลาหยุดพักผ่อน ประจําปี (Code 2100) ที่ได้ลาล่วงหน้าไว้แล้ว ให้ยกเลิกวันลา และให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็น การชั่วคราว (Code 8502) แทน
 

 

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศ ดังต่อไปนี้


- ยกเลิกประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 0262563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการการใช้ วันหยุดพักผ่อนประจําปีตามที่มีสิทธิทั้งหมดสําหรับพนักงานที่จะครบเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- ยกเลิกประกาศบริษัทฯ ที่ 41/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง การลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน ด้วยความสมัครใจ (Code 8501) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ในกรณีที่พนักงานใช้สิทธิลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ (Code 8501) ในเดือนมีนาคม 2563 แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการหักเงินเดือนตามจํานวนวันลาที่ท่านได้ลาภายหลัง


จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563
السلا لسل
(นายจักรกฤศฏ พาราพันธกุล)
รองประธานกรรมการคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
 

 

หมายเหตุ
: พนักงาน หมายถึง พนักงานรายเดือนที่บริษัทฯ จ้างไว้เป็นการประจําและได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนของบริษัทฯ (ระเบียบบริษัทฯ ตอน ที่ 1 ข้อที่ 4) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ (Expatriate Staff) และพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งยังคงมีสถานภาพเป็น พนักงาน ณ วันที่ออกประกาศ ยกเว้น พนักงานที่บริษัทฯ ว่าจ้างในท้องถิ่นนั้น (Local Abroad Staff)
: ค่าตอบแทน ที่นํามาคํานวณเงินช่วยเหลืองตามประกาศนี้ ประกอบด้วย COST OF LIVING, SPECIAL POST ALLOWANCE, LICENSE ALLOWANCE, SPECIAL COMPENSATION, SPECIAL COMPENSATION FOR FLIGHT DECK CREW

 

 

 

 

ประกาศณ วันที่ 01 เมษายน พ.ส. 2

563

 


 
(นายจักรคฤหฎี พาราพันขกุล)
รองประธานกรรรมการคนที่ 2
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด่วน ! การบินไทยประกาศให้พนักงานหยุด 2 เดือน-หั่นเงินเดือน 10-50 %

 

 

ด่วน ! การบินไทยประกาศให้พนักงานหยุด 2 เดือน-หั่นเงินเดือน 10-50 %

 

 

 

 

สน ด่วน ! การบินไทยประกาศให้พนักงานหยุด 2 เดือน-หั่นเงินเดือน 10-50 %