ข่าว

ประพฤติชั่วร้ายแรง โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชฯ

ประพฤติชั่วร้ายแรง โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ประกาศ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอด

 

 

 

              นาวาอากาศโท จิสรัชฌ์ ปลอดทอง นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ นาวาอากาศโท จิสรัชฌ์ ปลอดทอง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

              ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

              ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

              นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าว - พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

ประพฤติชั่วร้ายแรง โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชฯ

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/063/T_0003.PDF

 

 

 

              ทั้งนี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [จำนวน 2 ราย 1. ร้อยเอก ปัญญา เพ็งทา 2. ร้อยเอก สามารถ สว่างภักดิ์]

 

 

 

ประพฤติชั่วร้ายแรง โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชฯ

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/063/T_0004.PDF

 

 

 

              และ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ร้อยโท จเร โรจนศวิญญา]

 

 

 

ประพฤติชั่วร้ายแรง โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชฯ

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/063/T_0005.PDF

 

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง