18 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของสะพานปลาสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ หน่วยงานในสังกัดองค์การสะพานปลา 

 

 

นายประภัตร กล่าวว่าจะพัฒนาท่าเทียบเรือโดยเตรียมเร่งรัดปรับปรุงยกระดับสะพานปลาสมุทรปราการให้เป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และถูกสุขอนามัย เพื่อให้บริการแก่พี่น้องชาวประมงได้มากยิ่งขึ้น พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของ จ.สมุทรปราการ หลังจากที่เดินทางดูงานที่ตลาดปลาที่ประเทศญี่ปุ่น นำมาใช้เป็นแบบอย่าง

 

 

ปรับโฉมสู่แลนด์มาร์ค ประภัตร ฝันยกระดับสะพานปลาเทียบญี่ปุ่น

 

 

นายประภัตร กล่าวว่า สะพานปลาสมุทรปราการมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นของจังหวัด และเป็นสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการประมงนอกน่านน้ำ โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ให้การส่งเสริมอาชีพประมง โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง ประสานงานกับสมาคมประมงปากน้ำในการพัฒนาอาชีพประมง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fising) การตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตามการพัฒนานั้นจะต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล และเป็นศูนย์กลางการค้าส่งปลาทะเล เพื่อให้เป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำทั้งทางเรือและทางบก ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง  

 

ปรับโฉมสู่แลนด์มาร์ค ประภัตร ฝันยกระดับสะพานปลาเทียบญี่ปุ่น

 

 

นอกจากนี้ ต้องมุ่งเน้นเรื่องของสุขอนามัย เนื่องจากกฎหมายควบคุมสุขอนามัยนั้นต้องได้มาตรฐาน ทำให้สะพานปลาเอกชนหลายแห่งที่ไม่ได้มาตรฐานปิดตัวไป  ซึ่งธุรกิจภาคประมงนับว่าสร้างรายได้ให้ประเทศมากถึง 2.4 แสนล้านบาทต่อปี 

 

สำหรับสะพานปลาสมุทรปราการมีพื้นที่ 84 ไร่  เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2525 โดยมีเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ไปทำการประมงทั้งในบริเวณอ่าวไทย และในน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านนำสัตว์น้ำเข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายผ่านสะพานปลา ที่ผ่านมามีการดำเนินการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง อาคารโรงประมูล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย โดยมีการขยายท่าเทียบเรือประมงสำหรับขนถ่ายสัตว์น้ำ จากเดิมความยาว 177 เมตรเป็น 282 เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ