คมชัดลึกออนไลน์ 29 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ธ.ก.ส. จับมือ สศก. ต่อยอดวิชาการแพร่ข้อมูลเกษตรกร

4 กันยายน 2562 - 00:10 น.
ธกส,สศก,แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร,ใช้ในการวิจัย,ราคาสินค้า,เกษตรรายเดือน,เว็บไซต์แผ่นดินทอง,แอพธกส
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 5,341 ครั้ง

ธ.ก.ส. ร่วมมือ สศก. ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ในการวิจัย การคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บแผ่นดินทอง และ แอพ ธ.ก.ส.A-Moile


ธ.ก.ส. ร่วมมือ สศก. ด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการวิจัย การคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์แผ่นดินทอง และ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile พร้อมส่งเสริมข้อมูลการวิจัยต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร

 

 

          เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62 - นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ที่ผ่านมาทั้ง 2 หน่วยงานมีการร่วมมือกัน อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เช่น การเชื่อมโยงราคาสินค้าเกษตรรายวันผ่านเว็บไซต์แผ่นดินทอง และแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile รวมถึงข้อมูลราคาสินค้าเกษตรสำหรับพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคการเกษตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชน และเครือข่ายชุมชนภาคการเกษตร รวมถึงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่าที่ผ่านมาทั้ง 2 หน่วยงานมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อร่วมมือในด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านตู้ประชาสัมพันธ์ Kiosk ซึ่งเป็นระบบหน้าจอสัมผัส ซึ่งให้บริการ ณ ที่ทำการ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และยังมีความร่วมมือกันในด้านข้อมูล Big data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ผ่านเว็ปไซต์แผ่นดินทอง และ Application A-Mobile และข้อมูลราคาสินค้าเกษตร สำหรับพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน

 

          การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง สศก.และ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลด้านการติดตามประเมินผล การประมาณการ GDP ภาคเกษตร และการสำรวจข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางการเกษตรและการบริการแก่เกษตรกรและประชาชน ซึ่ง MOU ฉบับใหม่นี้ ลงนามโดยเลขาธิการ สศก. และ ผู้จัดการ  ธ.ก.ส. โดย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ  การดำเนินงานจะขับเคลื่อนภายใต้คณะทำงาน ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สศก. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทำงาน  มีผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส  ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. เป็น รองประธานคณะทำงาน และมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบ ทิศทาง นโยบาย และแผนงานต่างๆ

 

          เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มอายุสูงขึ้นเนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมทางการเกษตรน้อยลง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของเกษตรกร สูงวัยเพื่อทดแทนแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต  ซึ่ง สศก. ในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการ ในการกำหนดนโยบาย วิจัย ประเมินผล และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้มีอาชีพเกษตรกร โดยนำความรู้ด้านวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการ และยกระดับชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยในเวทีสากล ในขณะที่  ธ.ก.ส. ได้ให้ความสำคัญกับการนำผลการวิจัยและข้อมูลสารสนเทศมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเช่นกัน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ภายใต้หลักการ “วิจัยนำการพัฒนา” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 

          ดังนั้น การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญให้เกษตรกร สถาบันเกษตร ตลอดจนชุมชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้อย่างทันท่วงที สามารถปรับตัว และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรได้ประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนขอรับการให้บริการข้อมูล เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถขอรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรจาก สศก. ได้ที่ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตรศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0 2561 2870  และสามารถขอรับข้อมูลการให้บริการจาก ธ.ก.ส. ได้ที่ Call Center 0 2555 0555 และศูนย์บริการลูกค้า 1593

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ธ.ก.ส.เร่งช่วยเกษตรกรประสบภัยพายุโพดุล
-ธ.ก.ส. ร่วม มูลนิธิข้าวไทย พัฒนาศักยภาพผลิตข้าว-ชาวนาไทย
-ธ.ก.ส. เปิดตัวบัตรเดบิต และ LINE Official "BAAC Family"
-ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายสินเชื่อ1.5 พันล.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ