คมชัดลึกออนไลน์ 11 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

กฟก.รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ

25 เมษายน 2562 - 13:52 น.
กฟก
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 1,409 ครั้ง

กฟก.รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


 
              นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 26/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเป็นระยะเวลา 180 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
   

            ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
              อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 641/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 จึงออกประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการและผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ         มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการธนาคาร หรือการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรืออุตสาหกรรมชุมชน หรือเทคโนโลยีการเกษตร หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ หรือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง   ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่  สำหรับผู้ทรงวุฒิภาคราชการ ต้องได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัดเป็นหนังสือก่อนการเสนอแต่งตั้ง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือเสนอชื่อโดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เป็น นิติบุคคล หรือองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

                โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานใบรับรองคุณวุฒิ หนังสือรับรองผลงานของหน่วยงาน (ถ้ามี) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.) กรุงเทพมหานคร ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ อาคาร CEC เลขที่ 68/12 ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ส่วนภูมิภาค ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทุกจังหวัด 
       
 

            นายสไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร www.frdfund.org หรือ เฟซบุ๊ค สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เบอร์โทรศัพท์ 02 1580342 ต่อ 3204 หรือ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทุกจังหวัด 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ