๏ ร้อนแล้วก็ฝนแล้วก็หนาว
ทุกครั้งทุกคราววงรอบเปลี่ยน
ผ่านกาลเวลาที่หมุนเวียน
ไม่สถิตไม่เสถียรไม่คงทน

 


๏ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่แปลงเปลี่ยน
วงรอบหมุนเวียนอยู่ในหน
วกแล้วก็เวียนเวียนแล้ววน
ร้อนผ่านสู่ฝนสู่หนาวเยือน


๏ ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเปลี่ยนผ่าน
ตามฤดูกาลที่ขับเคลื่อน
วงรอบเปลี่ยนผ่านเป็นคำเตือน
ไม่ร้างไม่เลือนไม่เชือนแช


๏ ถึงรอบฤดูฤดูผ่าน
รอบฤดูกาลไม่มีแต่
เพื่อผันเพื่อเปลี่ยนและเพื่อแปร
เป็นความจริงแท้ไม่แน่นอน


๏ ถึงรอบฤดูกาลกาลย่อมเปลี่ยน
กาลเวลาโบยเฆี่ยนผู้มาก่อน
ในระหว่างรายทางที่สัญจร
กาลไม่อาจย้อนไม่ย้อนกาล


๏ ร้อนแล้วก็ฝนแล้วก็หนาว
ทุกครั้งทุกคราวเพื่อพ้นผ่าน
ไม่เที่ยงแท้ไม่คงทนไม่ยืนนาน
ทั้งหมดแค่วันวานของวันนี้ !.

................................