ข่าว

"ประกันสังคม" ปรับอัตราเบิกจ่ายค่ารักษาโควิด เหลือเท่าไหร่ เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ การจ่ายชดเชยค่ายารักษาโควิดของสำนักงาน  "ประกันสังคม"

วันที่ 28 ต.ค.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ เกี่ยวกับโรค โควิด โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ เกี่ยวกับการจ่ายชดเชยค่ายารักษาโควิดของสำนักงาน  "ประกันสังคม" ให้แก่ร้านยา หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สำหรับการปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับ โควิด ที่สำนักงาน "ประกันสังคม" ต้องจ่ายให้กับผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาล 

 

ประเภทผู้ป่วยนอก

1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด 

1.1 การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR โดยทำการป้ายหลังโพรงจมูก และลำคอ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 900 บาท 

1.2 การตรวจทางห้องปฏิบัติการการติดเชื้อโควิด โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ชนิก Professional test เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 150 บาท

2. ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีรักษาประเภทผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้าน เหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อราย ครอบคลุมบริการให้คำแนะนำ การให้ยารักษา ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร และหรือยารักษาตามอาการโดยรวมค่าจัดส่ง และการประสานติดตามอาการเพื่อดูแลครบ 48 ชั่วโมง

3. การให้บริการโดยหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม หรือ ร้านยา

3.1 ค่าบริการทางเภสัชกรรมในการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วย กรณีจ่ายยาฟ้าทะลายโจรในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 250 บาท

3.2 ค่าบริการทางเภสัชกรรมในการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วย กรณีไม่มีการจ่ายยาฟ้าทะลายโจรในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 160 บาท

4. การให้บริการด้านเวชกรรม กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน

4.1 กรณีที่มีการจ่ายยาฟ้าทะลายโจร ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 250 บาท

4.2 กรณีไม่มีการจ่ายยาฟ้าทะลายโจร ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 160 บาท

4.3 ค่าบริการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยที่บ้าน กรณีบริการ Telehealth ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 50 บาท 

5. ค่ายาต้านไวรัสโควิด กรณีไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐ หรือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ให้จ่ายชดเชยค่ายาตามรายการ fee schedule ในอัตรา ดังนี้

5.1 ค่ายา ฟาวิพิราเวียร์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 14.50 บาทต่อเม็ด

5.2 ค่ายา โมลนูพิราเวียร์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 12.00 บาทต่อเม็ด

ประเภทผู้ป่วยใน

1. สำนักงาน "ประกันสังคม" จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามแนวทางที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กรณีที่มีการระบาดของโควิดมากขึ้น จนมีปัญหาการบริการเตียงในสถานพบาลาล สำนักงานประกันสังคมอาจพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยใน โดยคำนวณจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ที่มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) ในอัตรา 12,000 บาท ต่อหนึ่งน้ำหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน

2. กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของเอกชน สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3.ค่าพาหนะ

3.1 ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดเดียวกัน ให้จ่ายตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท

3.2 ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัด นอกจากจะจ่ายเงินเป็นค่าพาหนะตาม 3.1 แล้ว จะจ่ายเงินเพิ่มให้อีกกิโลเมตรละ 4 บาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้น และทางตรง

 

ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีแพ้หรือมีอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน 

  • ประเภทผู้ป่วยนอก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
  • ประเภทผู้ป่วยใน จ่ายค่ายบริการทางการแพทย์ โดยคำนวณจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ที่มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) ในอัตรา 12,000 บาท ต่อหนึ่งน้ำหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ายา ยกเว้น 
  • กรณีที่จำเป็นต้องใช้ยา IVIG สำหรับการรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่กระตุ้นการเกิดหลอดเลือดอุดตัน VITT สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายชดเชยเป็นยา

 

กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

  •  เบิกจ่าย สำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้ประกันตนที่เสียชีวิตเหมาจ่ายในอัตรา 2,500 บาท ต่อผู้ประกันตนที่เสียชีวิต

 

ค่าบริการฉีดวัคซีน 

  • สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ในอัตราไม่เกิน ครั้งละ 40 บาทต่อคน

 

กรณีสำนักงานประกันสังคมเห็นว่า ผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาล สมควรได้รับค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กำหนด ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาลตามคำแนะนำของคณะกรรมการแพทย์ หรือผู้ที่คณะกรรมการแพทย์มอบหมาย

 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.2565 เป็นต้นไป ผู้ใดที่ยังคงรักษาพยาบาลต่อเนื่องอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีสิทธิได้รับในส่วนที่เป็นคุณจนถึงวันที่สิ้นสุดการรักษา

logoline