ข่าว

โชว์ผลสำเร็จ"เกษตรผสมผสาน"แก้ปัญหาหนี้พื้นที่ "คทช."

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมอาชีพ-การตลาดเกษตรกรพื้นที่ "คทช." ทำเกษตรผสมผสานแก้ปัญหาหนี้ สร้างรายได้เพียงพอ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ใน จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังตรวจสอบความคืบหน้าการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนด้านการตลาดให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนในเขตตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน 1,524 ไร่ มีเกษตรกรได้รับจัดสรรที่ดิน 198 ราย   จำนวน 210 แปลง และได้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด เมื่อปี 2558 เพื่อบริหารจัดการผลผลิตและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ด้านการส่งเสริมอาชีพ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุน และส่งเสริมช่องทางตลาด

 

ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้จำนวน 136 ราย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับสหกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มสมาชิก พร้อมทั้งจัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 3.1 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ไปปล่อยกู้แก่สมาชิกได้นำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ  

ท้้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพและการตลาดโดยใช้ระบบสหกรณ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คทช.อำเภอธาตุพนม  เกษตรกรมีความพึงพอใจอใจที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินและรวมกลุ่มตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ยึดอาชีพเลี้ยงโคขุนเลี้ยงปลา ทำเกษตรผสมผสานร่วมกับทำสวนยาง มีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัว  

นางจันทร์ชนก ระเวงวรรณ เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คทช.ธาตุพนม เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ยึดอาชีพทำเกษตรผสมผสาน โดยได้รับจัดสรรที่ดินทำกินจำนวน 14 ไร่ แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งทำนา และขุดบ่อเลี้ยงปลานิล 5,000 ตัว   จำนวน 2 บ่อ เมื่อสิ้นฤดูเกี่ยวข้าว ได้ปรับเปลี่ยนนาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกดาวกระจายเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิก   และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งได้ปลูกผักสวนครัวผสมผสาน เลี้ยงกระบือและเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 170,000 บาท

 

นายวิภพ คำมุงคุณ เกษตรกรอีกหนึ่งรายที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด และอาศัยอยู่ในพื้นที่คทช.ธาตุพนม มีที่ดินทำกิน 15 ไร่ ยึดอาชีพหลักทำสวนยางพารา และมีอาชีพเสริมเลี้ยงโค-กระบือ เลี้ยงไก่พื้นเมืองและทำนาปลูกข้าวเพื่อเก็บผลผลิตไว้บริโภค โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมได้ประสานเจ้าหน้าที่จากเกษตรจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาให้คำแนะนำเรื่องการประกอบอาชีพ เกษตรกรรายนี้ได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ผ่านสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด ตั้งแต่ปี 2560 จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนและจัดหาปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพ ทำให้ปัจจุบันนายวิภพมีรายได้จากการทำสวนยางพาราและเลี้ยงโค-กระบือ ปีละประมาณ 340,000 บาท

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด