ข่าว

ทบทวน-เร่งรัดคุม "วัณโรค" ยึด 5 ยุทธศาสตร์มุ่งเป้าลดอัตราป่วย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงสาธารณสุข จับมือองค์การอนามัยโลก ทบทวนและเร่งรัดการควบคุม "วัณโรค" ตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ยึดหลัก 5 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) ทบทวนแผนงาน "วัณโรค" แห่งชาติ และสรุปผลการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกและองค์กรนานาชาติ พร้อมมุ่งเป้าดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  Global End TB Strategy ลดอัตราป่วยวัณโรคเหลือ 10 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2578

 

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข Dr. Pierre-Yves Norval หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรนานาชาติร่วมการแถลงข่าว "สรุปผลการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ครั้งที่ 6" 

 

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่คณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและองค์กรนานาชาติรวมกัน ทบทวนแผนงาน "วัณโรค" ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยที่ "วัณโรค" ยังเป็นโรคที่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกราว 1.5 ล้านคนต่อปี ในปี 2564 องค์การอนามัยโลกประกาศให้ประเทศไทยพ้นจาก 14 ประเทศที่มีปัญหา วัณโรคดื้อยาสูงของโลก แต่ยังคงเป็นหนึ่งในสามสิบประเทศที่ยังมีอัตราป่วยวัณโรคสูงอยู่

 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการระบาดของโรค โควิด19  ซึ่งจำเป็นต้องระดมทรัพยากรจำนวนมาก แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงให้ความสำคัญกับการเร่งรัดควบคุมป้องกัน วัณโรค โดยเฉพาะวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) โดยกำหนดมาตรการและตัวชี้วัด เช่น เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงพร้อมที่สรรหาแหล่งเงินทุนและจัดสรรสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมป้องกันวัณโรค เพื่อ "ยุติการแพร่ระบาด" ให้ได้ตามเป้าหมาย

 

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (End TB Strategy) ในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเป้าลดอัตราป่วยวัณโรคเหลือ 10 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2578 และยึดหลัก 5 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ ได้แก่ 

 

1) เร่งรัดการค้นหาและวินิจฉัยผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค  
2) ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค  
3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
4) สร้างกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน  
5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวัณโรค 

 

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามแผนงาน "วัณโรค" แห่งชาติของประเทศไทยยังคงต้องมีการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และแก้ปัญหาความท้าทาย ทั้งนี้ข้อเสนอแนะจากการทบทวน ครั้งนี้ กรมควบคุมโรค จะนำไปพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับแผนงานวัณโรคแห่งชาติ (National TB program) การส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลและชุมชน โดยมีผู้ป่วย "วัณโรค" เป็นศูนย์กลางการใช้เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย และการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและมีโอกาสเข้าถึงระบบบริการ เพื่อลดปัญหาวัณโรค และบรรลุเป้าหมายการยุติวัณโรคของประเทศที่ตั้งไว้ TB-Free Thailand For TB-Free World "เมืองไทยปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค" ต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ