ข่าว

"นิด้าโพล" สำรวจคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ อยาก "เลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ จังหวัดด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิด้าโพล" สำรวจความเห็นพบ คนต่างจังหวัดอยาก "เลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ จังหวัด กันเอง เพราะผลงานของคนที่มาจากการเเต่งตั้งกับคนที่เลือกตั้งเเตกต่างกัน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลสำรวจของประชาชน "เลือกตั้ง" ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง "คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนในเกี่ยวกับการ "เลือกตั้ง" ผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 66.14 ระบุว่า อยากได้มาก, รองลงมา ร้อยละ 18.64 ระบุว่า ค่อนข้างอยากได้, ร้อยละ 10.07 ระบุว่า ไม่อยากได้เลย, ร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ค่อยอยากได้, และร้อยละ 1.36 ระบุว่า เฉย ๆ อย่างไรก็ได้ 

 

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการ "เลือกตั้ง" โดยตรงจากประชาชนในจังหวัด กับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางจะทำให้ผลของการพัฒนาจังหวัดมีความแตกต่างกันหรือไม่ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 57.80 ระบุว่า มีความแตกต่างอย่างมาก ในผลของการพัฒนาจังหวัด, รองลงมา ร้อยละ 27.05 ระบุว่า ค่อนข้างมีความแตกต่าง, ร้อยละ 8.71 ระบุว่า ไม่มีความแตกต่างเลย  ร้อยละ 5.91 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่าง, และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่แน่ใจ,

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงอายุ 46-59 ปี 

 

โดยรายละเอียดพบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 28.41 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง, ร้อยละ 19.62 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ, ร้อยละ 37.05 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และร้อยละ 14.92 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้, ตัวอย่าง ร้อยละ 48.11 เป็นเพศชาย, และร้อยละ 51.89 เป็นเพศหญิง

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 13.18 อายุ 18-25 ปี, ร้อยละ 17.88 อายุ 26-35 ปี, ร้อยละ 19.32 อายุ 36-45 ปี, ร้อยละ 26.51 อายุ 46-59 ปี, และร้อยละ 23.11 อายุ 60 ปีขึ้นไป 

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 95.91 นับถือศาสนาพุทธ, ร้อยละ 2.42 นับถือศาสนาอิสลาม, ร้อยละ 1.06 นับถือศาสนาคริสต์, และอื่น ๆ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุศาสนา 

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 30.53 สถานภาพโสด, ร้อยละ 66.90 สมรสแล้ว, ร้อยละ 2.27 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ,และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 28.03 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า, ร้อยละ 35.45 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า, ร้อยละ 8.03 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า, ร้อยละ 24.02 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, ร้อยละ 4.09 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุการศึกษา

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 9.39 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ร้อยละ 14.47 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน, ร้อยละ 19.70 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ, ร้อยละ 14.09 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง, ร้อยละ 14.32 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน, ร้อยละ 22.35 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน, ร้อยละ 5.23 เป็นนักเรียน/นักศึกษา, และร้อยละ 0.45 ไม่ระบุอาชีพ

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 24.17 ไม่มีรายได้, ร้อยละ 21.82 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท, ร้อยละ 26.29 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, ร้อยละ 10.83 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท, ร้อยละ 4.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท, ร้อยละ 3.48 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป, และร้อยละ 8.71 ไม่ระบุรายได้
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ