ข่าว

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ระวังรายชื่อผีสวมสิทธิ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วนเช็ก ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." - "ส.ก." ระวังรายชื่อผี โผล่สวมสิทธิเลือกตั้ง ขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ จากทะเบียนบ้านได้ภายใน 11 พ.ค.นี้

ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงคะเเนน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." โดย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงคุณสมบัติประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "ผู้ว่าฯกทม." และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ว่า ประชาชนที่สามารถใช้สิทธิลงคะแนน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือเกิดก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2547

 

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2564)

 

4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ดังนั้นจึง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในวันเดียวกัน จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วันคือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ