ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต.ย่นระยะเวลากรณีสั่ง"เลือกตั้งอบต.ใหม่"15จว.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 15 จังหวัด

 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

 

โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

 

1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ใหม่

 

2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังใหม่ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรังใหม่ 

 

3.การเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลใหม่

การเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละงู จังหวัดสตูลใหม่

 

เช็คที่นี่ "ผลเลือกตั้งอบต." นายกฯอบต.และสมาชิก 5พันกว่าแห่งทั่วประเทศ

 

4.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่

 

5.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่

 

6.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่

 

7. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่

 

8.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เขตเลือกตั้งที่ 15 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรใหม่ 

 

9.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ 

 

10.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใหม่

 

11.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใหม่

 

12.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใหม่

 

13.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลลือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ใหม่

 

14.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่

 

15.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหม่

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ การเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ย่นระยะเวลาการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามข้อ 7 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสามสิบวันได้ 

 

ข้อ 2ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตามข้อ 45 และข้อ 52 ของระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้แต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ายี่สิบวันได้

 

ข้อ 3 ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ตามข้อ 102 ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้ผู้สมัครยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าเจ็ดวันได้

 

ข้อ 4 ให้งดเว้นการจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง และการประกาศ ณ สถานที่ต่าง ๆ ตามข้อ 16 และข้อ 20 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้ใช้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งชุดที่ได้ประกาศไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุด

 

ข้อ 5 ให้ย่นระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ 71 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสามสิบวันได้ และดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อตามข้อ 71 วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ายี่สิบห้าวันได้

 

ข้อ 6 ให้งดเว้นการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านตามข้อ 74 ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

 

ข้อ 7 ให้ย่นระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ตามข้อ 77 และข้อ 84 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้มีระยะเวลา การขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันได้

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

คลิกอ่านประกาศกกต.ย่นระยะเวลาจัดเลือกตั้งอบต.ใหม่ ฉบับเต็ม

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด