ข่าว

“ช้อปดีมีคืน" 2565 เช็คเลย เงื่อนไข เริ่มเมื่อไร ซื้ออะไรถึงจะได้เงินคืน ?

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตรวจสอบเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน" ปี2565 หลัง ครม. ไฟเขียว เห็นชอบมาตรการเยียวยา กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ไปดูกันว่า เริ่มเมื่อไร ซื้ออะไร ถึงจะลดหย่อนได้ และห้ามซื้ออะไรบ้าง

หลังจากที่ประชุม ครม.ล่าสุด มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผ่าน "มาตรการช้อปดีมีคืน" ปี2565 เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ  หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือ ค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ

 

หลักเกณฑ์/เงื่อนไขช้อปดีมีคืน

 • สำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร
 • ซื้อสินค้าหรือการรับบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65

การซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับสิทธิ์ช้อปดีมีคืน ได้แก่

 • ค่าสินค้า
 • ค่าบริการ
 • รวมถึงค่าสินค้า OTOP

 

 

สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิ์ช้อปดีมีคืน  ได้แก่

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับ เติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • ค่าน้ำประปา
 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ
 • การผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP) โดยกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

“ช้อปดีมีคืน" 2565 เช็คเลย เงื่อนไข เริ่มเมื่อไร ซื้ออะไรถึงจะได้เงินคืน ?

นายธนกร วังบัญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า คาดว่ามาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ปี2565 จะได้ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น มูลค่าประมาณ 42,000 ล้านบาท ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 0.12 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ทั่วไปเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ