ข่าว

นายกฯ รุกพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ หนุน 200 ส่วนราชการให้บริการประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกฯ ประชุมบอร์ดดีอี รุกพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ รับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งเป้าให้หน่วยงานรัฐเข้าใช้งาน 200 แห่ง ภายใน 18 เดือน แนะภาครัฐพัฒนาแพลตฟอร์มให้ประชาชนเข้าถึงการใช้บริการในราคาถูก

วันนี้ (18 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินการด้านดิจิทัลของประเทศ มุ่งให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากดิจิทัลได้ตลอดเวลา เพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Community Center Project) ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในการประชุม World Summit on the Information Society Forum หรือ WSIS Forum 2021 จึงต้องเร่งพัฒนาให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนต่อไป

 

 

ส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเป็นประเด็นสำคัญทั้งในและนอกประเทศ จึงขอให้ติดตามประเมินแนวทางของไทยอย่างต่อเนื่อง ว่าสอดคล้องกับแนวทางของต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดข้อจำกัดของการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และให้เป็นไปอย่างรัดกุม 

 

“วันนี้แพลตฟอร์มดิจิทัลกำลังครองโลก เป็นรูปแบบธุรกิจที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เสมือนตัวกลางระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตในภาคส่วนต่าง ๆ จึงอยากให้ภาครัฐพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการกับประชาชนเข้าถึงการใช้บริการในราคาถูก เชื่อมโยงภาครัฐด้วยกันได้ ทั้ง สุขภาพ โควิด ท่องเที่ยว โดยจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้โครงการ แผนงานต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจนทั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณด้วย” นายกรัฐมนตรี ระบุ

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่าการประชุมวันนี้มีประโยชน์ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานเพื่อประเทศ เพื่อคนไทยทุกคน วันนี้ต่างประเทศชื่นชมไทย บริษัทข้ามชาติของสหรัฐฯ ทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็ก ที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทย และที่จะมาลงทุนในประเทศไทย เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับดิจิทัล อำนวยความสะดวก ปลดล็อกกฎหมายที่ไม่จำเป็น รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ผลักดันและร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไปในอนาคตด้วย

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มติที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) เพื่อเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาแพลตฟอร์มฯ ช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ลดภาระด้านงบประมาณในภาพรวมของภาครัฐ รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 

กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางฯ และส่งเสริมให้มีการใช้งานแพลตฟอร์มกลางฯ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 200 หน่วยงาน อบรมบุคลากร 2,000 คน และระยะที่ 2 ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานแพลตฟอร์มฯ ในภาคเอกชน และทำการติดตามประเมินผลการใช้งานแพลตฟอร์ม

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการจัดทำ “บัญชีบริการดิจิทัล” เพื่อขึ้นทะเบียนบริการด้านดิจิทัลของ Digital Startup และผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Provider) ที่มีมาตรฐาน พร้อมผลักดันบัญชีบริการดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป อีกทั้ง ยังเห็นชอบให้ดำเนินการขับเคลื่อนบัญชีบริการดิจิทัล ในภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยผลักดันผ่านกลไกนโยบายภาครัฐ เช่น นโยบายภาษี เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผู้ประกอบการดิจิทัลไทยในวงกว้าง
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ