ข่าว

รับเปิดประเทศ "ม.สวนดุสิต" จับมือกับ สทอ.ปั้นบัณฑิตท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รร.การท่องเที่ยวฯ "ม.สวนดุสิต" ร่วมมือ สทอ.พัฒนาศักยภาพนักศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ตื่นตัวกันคึกคักเตรียมรับเปิดประเทศ ต้อนรับการท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเยือนประเทศไทย หลังมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย และวันที่ 1 ตุลาคม2564  เป็นวันแรกที่ขยับเวลาเคอร์ฟิวถึง 22.00น. จากเดิม21.00น.

 

 

ล่าสุด มีความเคลื่อนไหวจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว อย่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือ "ม.สวนดุสิต"

โดยผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต "ม.สวนดุสิต" กล่าวถึง พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาหรือกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA ว่า

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ร่วมเป็นประธานลงนาม ซึ่งอัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมการบริการ ถือเป็นหนึ่งอัตลักษณ์ของ "ม.สวนดุสิต" ที่มีชื่อเสียง 

การลงนามในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวคือ ‘THM : Tourism and Hospitality Educational Excellence for the Social Differences’ ความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 

 

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา กล่าวต่อว่า โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

ดังนั้น การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและบริการ เป็นเรื่องสำคัญ ต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติสำหรับเยาวชน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการในอุตสาหกรรม

 

 

ให้สามารถวางแผนการจัดการ ออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภารกิจข้างต้น

 

 

จึงเป็นภาพสะท้อนให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ "ม.สวนดุสิต" ร่วมมือกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) เพื่อผลักดันกิจกรรมดังกล่าวในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ